Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förskolebarn med övervikt och fetma - en interventionsstudie inom barnhälsovården med familjen i fokus

Kontaktperson: Gabriella Isma
Ansvarig: Gabriella Isma
Medarbetare: Anna-Karin Dykes, Margareta Östman, Gerd Ahlström professor och chef för Vårdalinstitutet
Samarbetspartner: Primärvården Skåne, Vårdalinstitutet
Finansiär: Malmö högskola och Vårdalinstitutet Lund universitet
Tidsram: 2009-01-20 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Övervikt och fetma är ett allt växande folkhälsoproblem inom hälso- och sjukvården. Det kostar samhället pengar och resurser i form av sjukskrivningar, läkemedel samt kostsammare vårdinsatser. Den ökade sjukligheten relateras till det stora antalet följdsjukdomar som ev. kan drabba den överviktiga eller feta individen. Familjen till den drabbade påverkas i form av utebliven inkomst och psykologiska problem.

De primärpreventiva åtgärder som Barnhälsovården erbjuder är en generell kost- och tillväxtinformation riktad till samtliga barn och föräldrar. Det finns idag inga sekundär preventiva insatser för överviktiga och feta förskolebarn inom barnhälsovården. Dessa barn kan först i skolåldern och på tertiärnivå erbjudas hjälp genom familjeterapi på Barnöverviktsenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Flertalet interventioner utgår enbart från forskarnas förförståelse och inbegriper mycket sällan eller aldrig föräldrars erfarenheter och önskemål. I de flesta sammanhang läggs fokus oftast på mödrarna. En av de föreliggande delstudierna belyser därför fädernas roll i skenet av mödrarnas roll i frågan om barnövervikt. Det finns ett påtalat behov att förena kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi gällande utvecklandet av effektivare hälsostrategier för överviktiga barn och deras föräldrar. Projektet förväntas i sin helhet att öka kunskapen om effektiva metoder för att på ett så tidigt stadium som möjligt och på ett kostnadseffektivt sätt, hindra en osund viktutveckling hos förskolebarn med övervikt eller fetma.

Det övergripande syftet med projektet är att belysa barnsjuksköterskors syn på begreppet övervikt och att belysa upplevelsen av att vara förälder till ett barn med övervikt och fetma utifrån ett vardags perspektiv, samt att undersöka effekten av två familjebaserade interventioner på förskolebarns viktutveckling i familjer där barn (4-6 år) konstaterats vara överviktiga eller redan utvecklat fetma.

Description in English

The health of Swedish children is often referred to as very good and generally better then children’s health in many other countries. A generally recognized measurement of children’s physical as well as psychical wellbeing is the longitudinal measure of growth patterns. Growth patterns are very sensitive to both over- and under nutrition. The share of overweight and obese children has dramatically risen during the recent two decades all over the world. In Sweden alone 15 % of the 10-year olds are overweight and 3-5 % is obese. The subjects for Gabriella’s thesis are preschool children with overweight at the Child Health Care Centres (CHCs) in the Southwest region of Sweden. The project is a composition of both qualitative and quantitative studies. Study I and II illuminates the lived experience of the nurse at the CHCs and the parent of the overweight child. Study III and IV are randomized single-blind controlled trials with a webb-based intervention and Motivational interviewing. The inclusion criterions for the participants are 4 and 6-year old preschool-children and their parents.

Senast uppdaterad av Magnus Jando