Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av ett bodemokratiprojekt i Gävle

Kontaktperson: Eva Öresjö
Ansvarig: Eva Öresjö
Medarbetare: Doktorand Gunnar Blomé Mah/KTH och ekonomie doktor Lars Pettersson – Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Samarbetspartner: AB Gavlegårdarna, Gävle kommun
Finansiär: AB Gavlegårdarna
Tidsram: 2010-04-01 -- 2011-06-01
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap

Projektet utgörs av en utvärderingen av ”Stadsförnyelse av Öster i Gävle. Ett bodemokratiprojekt”.
Studien genomförs med en interaktiv forskningsansats - att den planeras i nära samverkan med berörda parter, vilka också deltar i insamlandet av data samt i reflexionerna kring de slutsatser man kan dra av Östers förnyelse. Detta är tänkt att ligga till grund för en för företaget och kommunen pågående ”läroprocess” kring förnyelse av bostadsområden från olika tidsperioder.  

Eva Öresjö gör delstudier av förnyelsearbetets processbeskrivning som ingår i utvärderingen:
• Områdets tillkomst och utveckling
• Beslutet att förnya Öster
• Vem har gjort vad? Ansvarsfördelningen - bostadsföretag/ kommun/ civilsamhälle. • Området igår, idag, imorgon. Hur ser lokalsamhället ut? Vilken är mediabilden?
• Områdets samspel med övriga Gävle - fysiskt och socialt.
• Vad skiljer Öster från ett mer ”traditionellt” miljonprogramsområde i förort? 

Lars Pettersson svarar för en mer hårddatainriktad utvärdering av uppnådda resultat.

Gunnar Blomé kompletterar bilden med en lönsamhetsanalys av förvaltningsorganisationen på Öster utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

Description in English

The project consists of an evaluation of the 'Urban Regeneration of Öster in Gävle. A project of democracy among residents".
The study is carried out with an interactive research approach - that the planned in close collaboration with stakeholders, which also participates in the collection of data and the reflections concerning the conclusions to be drawn from Östers renewal. This is supposed to provide a possibility for the company and the municipality of ongoing "learning process" surrounding the renewal of neighborhoods over time.

Senast uppdaterad av Magnus Jando