Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas under rättegångar som rör gatukriminalitet

Kontaktperson: Philip Lalander
Ansvarig: Philip Lalander
Medarbetare: Annika Staaf och Torun Elsrud
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Tidsram: 2013-01-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://mah.se/susa

Studien analyserar interaktion och dokumentation i samband med rättegångar som rör sk gatukriminalitet med syfte att undersöka hur föreställningar om kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas både i rättegångens konversationspraktiker och rättsliga dokument. Ansatsen knyter an till ofta stereotypa kopplingar mellan gatukriminalitet och unga män med invandrarbakgrund. Med etnografisk, kvalitativ metod, som internationellt visat sig viktig i anslutning till syftet, ska vi ingående följa ett begränsat antal mål på två orter av olika karaktär. Vi fokuserar mål där en eller båda parter har icke nordeuropeisk bakgrund men inkluderar även mål med kvinnliga aktörer, samt aktörer med svensk bakgrund.

Frågor:
• Hur förhandlas föreställningar om kultur, etnicitet, kön och ålder i rättegångens interaktion och dokument?
• Märks kulturalisering där parters bakgrund och gärning konstrueras som annorlunda en outtalad svenskhet och används då denna i gynnande respektive missgynnande sammanhang?
• Kan man i interaktionen och olika dokument finna fall där principen om rättslig likhet inte upprätthålls och vilken betydelse kan sådana skillnader ha för parters rättssäkerhet?
• Hur relaterar interaktionsprocesser till innehåll i dokumenten? Vad ur den faktiska interaktionen förs över till dokumenten? Vad förs inte över?
• Vilka skillnader kan noteras i interaktion och dokument på två orter av olika storlek och demografisk karaktär? Skiljer sig storstadens hantering från ”småstadens”?

 

Description in English

The study focuses courtroom interaction and documents in connection with trials related to street crime. The aim is to examine how notions of culture, ethnicity, gender and age are negotiated in conversation practices and legal documents. The approach is linked to the often stereotypical links made between street crimes and young men with immigrant background. As called for by an international body of research, we will use ethnographic, qualitative methods to closely study a limited number of trials in two locations with different characteristics. We focus cases where one or both parties have non-Northern European background, but also include trials with female actors, and actors of Swedish descent.

Questions:
• How are notions of culture, ethnicity, gender and age negotiated in trial interaction and documents?
• Is culturalisation present, i.e. where the parties background and acts are constructed as different from an unspoken “Swedishness”? When present, is it used favourably or unfavourably?
• Are there occasions where the principle of legal equality is not maintained in interaction and documents, and do these affect the legal security of the individual?
• How does interaction processes relate to the document content? What aspects of interaction are transferred to the documents, or left out?
• What differences can be observed in the interaction and documents in two towns of different size and demographic characteristics?

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando