Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Författaren i klassrummet

Kontaktperson: Magnus Persson
Ansvarig: Magnus Persson
Medarbetare: Lotta Bergman
Finansiär: Crafoordska stiftelsen
Tidsram: 2011-11-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Att kulturarbetare (författare, bildkonstnärer, filmregissörer osv) besöker skolor och träffar elever är inget nytt inom svenskt utbildningsväsende. Kulturarbetarnas engagemang i skolan kan naturligtvis ta sig många olika uttryck – från "gästspel" under en enstaka lektion till mera långsiktiga samarbeten i projektform. Dessa möten begränsas emellertid ofta av de medverkande aktörernas föreställningar om den "andra" partens intressen, motiv och kompetenser. Kulturarbetare kan uppleva en rädsla för att deras konst "pedagogiseras" samtidigt som skolan kan uppleva att kulturens representanter inte visar tillräckligt intresse för hur konsten skulle kunna användas också som ett redskap för lärande. Vårt projekt handlar om vad som händer när skönlitterära författare besöker ett klassrum.

Varje år arrangerar Författarcentrum drygt 2000 författarbesök i svenska skolor. För författarna innebär besöken en möjlighet att nå ut till en ny publik och potentiellt vinna nya läsare och köpare av sina böcker men det kan också finnas andra motiv som t.ex. att författaren vill stimulera barns läsande och skrivande. För elever och lärare innebär det att skolans boksamtal och litteraturundervisning temporärt eller kanske för längre tid kan få en annan utformning och inriktning. Genom "en riktig författares" närvaro i klassen öppnas kanske för en annan typ av lärande – mera kreativt, autentiskt och "på riktigt". Trots att författarbesök i skolan genomförts under lång tid har denna företeelse i den svenska skolan ännu inte beforskats.

Vilka potentialer för utveckling av literacy i en mera vidgad och kritisk betydelse erbjuder författarbesök i skolan? I vårt projekt har vi undersökt vilken kunskap och förståelse författaren respektive läraren vill att eleverna ska utveckla genom aktiviteten som helhet dvs. förberedelserna, författarbesöket och efterarbetet.

Vi har också undersökt vilken kunskap och förståelse eleverna upplever att de utvecklar genom aktiviteten. En annan central fråga är vilka uppfattningar om litteraturens funktion, värde och användning som förhandlas i mötet mellan författaren, läraren och eleverna. Vi har genomfört en pilotstudie samt dokumenterat ett helt undervisningsförlopp där författarbesöket utgör en central del. Metoder som används är intervjuer och observationer. Teoretiska utgångspunkter finns inom litteraturdidaktisk forskning, performance studies, samt teorier om estetikens och det kreativa lärandets villkor i skolan.

Författarbesöken i skolan innebär normalt ett avbrott eller en avvikelse från den traditionella pedagogiska verksamheten. Vilka potentialer för lärande rymmer sådana avvikelser? Författarbesöken utgör en ambivalent och intressant kategori som utmanar hävdvunna distinktioner som formellt/informellt lärande. Pedagogiska och didaktiska diskurser fokuserar och premierar normalt långa tidsförlopp som en förutsättning för kvalitativt lärande. Som princip betraktad äger den givetvis sin riktighet. Men ur ett utbildningsvetenskapligt forskningsperspektiv innebär det att en vanligt förekommande "avvikelse" i skolans litteraturundervisning hamnar i total skugga, och frågan om författarbesökens kreativa potentialer lämnas därmed obearbetad och oproblematiserad. Vi vill med vårt projekt bidra med ny kunskap om detta.

Projektet har presenterats på:
- Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, Tönsberg, Norge, 2 november 2011
- FOLIO (Forum för litteraturens offentligheter), Lunds universitet 16 december 2011.
- Society for the Advancement of Scandinavian Studies, San Francisco, 2-4 man 2013
- Bokmässan, Göteborg, 2013

 Projektet har uppmärksammats i reportage och intervjuer i följande tidskrifter:
- Författaren, nr 3, 2013
- Skolvärlden, 27 september 2013
- Alfa, nr 2, 2014

Kommande publikationer:

"Författaren i klassrummet – en pilotstudie". I: Literacy i læringskontekster. Dagrun Skjelbred (red.) Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Planerad utgivning våren 2013.

"Läsningens scener. Om författarbesök i skolan". I: Riksbankens jubileumsfonds årsskrift 2013. Planerad utgivning våren 2013

Senast uppdaterad av Magnus Jando