Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Föreställning om adoption och assisterad befruktning i svensk familjepolitik 1967-2007

Kontaktperson: Carolina Jonsson Malm
Finansiär: Nationella forskarskolan i historia
Tidsram: 2006-09-01 -- 2011-01-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Avhandlingen handlar om de föreställningar kring familj, nation och ursprung, som format och formats av den svenska reproduktionspolitiken. Fokus ligger på internationell adoption och assisterad befruktning, och de familjekonstellationer som uppstår genom dessa familjepraktiker. Genom den förda politiken på dessa områden vill jag framför allt komma åt den förändrade synen på vad en familj är, vilka som anses tillhöra den svenska nationen och vad ursprunget har för betydelse i dessa två sammanhang. Tidsmässigt ligger studiens tyngdpunkt på åren 1967-2007, en tid präglad av bland annat ekonomisk tillväxt, välfärd och välstånd, tekniska och medicinska framsteg, en ökad globalisering och ett utbrett intresse för mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet i vad som skulle kunna kallas för det senmoderna samhället. Den teoretiska ram som studien rör sig inom är uppbyggd kring feministisk postkolonial teori samt Foucaults tankar om makt, kunskap och normalisering. Den genealogiska metoden handlar om att undersöka den dominerade diskursens maktrelaterade tillkomsthistoria och att ifrågasätta sådant som tas för självklart och naturligt i ett samhälle. Genom att undersöka ursprungets genealogi vill jag blottlägga och ifrågasätta de försanthållanden om familj, nation och ursprung som är rådande i dagens Sverige.

Description in English

In my thesis I am analyzing discourses about family, nation and origin, and how family norms and values are produced, reproduced and transformed through Swedish family policies. The analyzed Official Government Reports (SOU) are from the period 1967-2007, and mainly deal with international adoption and new reproduction technologies. The focus of the project is to understand continuity and change in the reports’ definition of who belongs and who doesn’t, and on what grounds. Drawing on feminist postcolonial theory and a genealogical method inspired by Michel Foucault, I am trying to understand how systems of power intersect in multiple ways, and show that what is perceived as “natural” or “normal” is constantly changing.

Senast uppdaterad av Magnus Jando