Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förbättrad samverkan i det dubbelriktade flödet av riskrelaterad kemikalieinformation: Fallstudier av kläder, leksaker och målarfärg (InFlow)

Kontaktperson: Jesper Sjöström
Medarbetare: Docent Mikael Klintman, Lunds universitet (projektledare), Prof. Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola, Dr Ernst Hollander, Högskolan i Gävle, doktorand Emelie Stenborg, Lunds universitet, doktorand Kristin Fransson och Chalmers tekniska högskola
Finansiär: Formas
Tidsram: 2008-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Kemikalieanvändningen i vardagsprodukter är omfattande. Ökande kunskaper om informationsflöden, från producent till konsument och vice versa, kan i förlängningen minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt analyserar spridning och tolkning av riskrelaterad kemikalieinformation. Genom forskarnas olika ämnesbakgrunder, institutionella tillhörigheter och forskarnätverk sammanförs här ett brett perspektivspektrum. Empiriskt fokuserar projektet på fallstudier av tre konsumentproduktgrupper med: textilier, leksaker och målarfärg. Dessa fall studeras inom tre delprojekt. Det första delprojektet (i) beskriver olika typfall av försörjningskedjor för kemikalieinnehållande produkter. Det andra delprojektet (ii) studerar hur kemikalieinformation tolkas av olika aktörer i försörjningskedjorna. Det tredje delprojektet (iii), slutligen, analyserar informationsåterkoppling i försörjningskedjorna. Projektet är avsett att ge förståelse för spridning, återkoppling, tolkning och användning av kemikalieinformation. Denna kunskap kommer förhoppningsvis att leda till förbättrade policybeslut och förändrade beteendemönster, och därmed i förlängningen till minskade kemikalierisker i samhället. Mer specifikt kommer projektet att bidra till ökade kunskaper om de socio-tekniska systemen för textilier, leksaker och målarfärg. Projektet är också ämnat att bidra till teoriutveckling som rör kommunikationsprocesser mellan vetenskap och allmänhet. Malmö högskola är inblandat i delprojekt två kring bland annat allmänhetens förståelse för området kemikalier, hälsa och miljö.

Senast uppdaterad av Magnus Jando