Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning – policy, perspektiv och praktik: Mångfald och genusordning i den mångetniska förskolan och skolan (delprojekt i Malmö)

Kontaktperson: Prof. Ingegerd Tallberg Broman vid Malmö högskola
Ansvarig: Prof. Inga Wernersson och Göteborgs Universitet
Medarbetare: Inga Wernersson & Eva Gannerud, GU, Elisabeth Öhrn, HB, Angerd Eilard, MAH, Gaby Weiner och UMU
Samarbetspartner: Borås högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK) och Skolverket
Tidsram: 2002-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet som helhet har genom sina fem delprojekt studerat genusordningar och de könsrelaterade villkorens förändring över tid och innebörden av dessa förändringar för förskola och skola.

Huvudundersökningen, som varit gemensam för de fem delprojektet, har utgjorts av en nationell enkätstudie där elevers och lärares föreställningar och förhållningssätt avseende de köns-/genusordningar som idag framträder i skola och förskola har studerats. Projektets viktigaste utgångspunkt, är att det senaste decenniet inneburit så omvälvande förändringar på övergripande, i vissa fall global, nivå att tidigare empiriska beskrivning och teoretisk förståelse av kön/genus inte kan antas självklart giltiga.

Publikationer

Varje delprojekt har resulterat i avhandlingar vid respektive univeristet/högskola. Vid Malmö högskola:
Angerd, Eilard (2007). Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker1962-2007. Malmö: Holmbergs tryckeri AB.

Hela projektet avrapporterat i en gemensam antologi:
Wernersson, Inga (2009). Genus i förskola och skola. Om policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Studies in Education.

Senast uppdaterad av Magnus Jando