Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Föräldraskap och Internet. Nya mötesplatser och informationsvägar kring det moderna föräldraskapet

Kontaktperson: Lars Plantin
Ansvarig: Lars Plantin
Medarbetare: Kristian Daneback
Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Tidsram: 2007-01-01 -- 2010-06-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Föreliggande projekt planeras inom ramen för forskningsprogrammet kön, sexualitet och socialt arbete vid Malmö högskola. Det övergripande syftet är att undersöka hur föräldrar och blivande föräldrar använder internet som kunskapskälla och bas för utbyte av olika erfarenheter. Inom ramen för detta syfte kommer vi bl.a. att fokusera på följande frågeställningar:

- Vilka föräldrar använder internet som stöd i sitt föräldraskap och varför? Finns det köns-, generations- och klasskillnader?
- Vad söker föräldrarna för information och hur värderas denna i relation till andra kunskapskällor?
- Vilka konsekvenser upplever man att användandet av Internet som kunskapskälla får för det egna föräldraskapet?

Studien består av tre olika delar:
I: Etnografisk fältstudie. Här kommer nätlandskapet att utforskas och kartläggas, dvs de platser på internet som vänder sig till föräldrar. De kommer att beskrivas och kategoriseras utifrån kvantitativa och kvalitativa aspekter.
II: Kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuer med ett 30-tal informanter som rekryteras via de interaktiva mötesplatser vi funnit i den etnografiska fältstudien. Syftet är att få både fördjupade och specifika kunskaper om när, var, hur och varför man använder nätet i sitt föräldraskap.
III: Kvantitativ nätenkät. På basis av de tidigare studierna kommer en enkät konstrueras och sedan distribueras via internet. Syftet är att få en mer generell uppfattning av Internetanvändandet och bredare sociodemografiska karaktäristika. Insamlade data bearbetas statistiskt och analyserna kommer att vara såväl deskriptiva som multivariata.

Studien kommer att ge baselinedata om hur föräldrar använder Internet för information och stöd i föräldraskapet. Denna kunskap är särskilt viktig för professionella som har till uppgift att stödja och informera alla grupper av föräldrar. Studien kommer även ge ytterligare kunskaper om användandet av internet som forskningsmetod i samhällsvetenskaplig forskning.

 

Description in English

This project is part of a larger research programme Gender, Sexuality and Social Work at Malmo University. The overall purpose is to study how parents and parents-to-be use the internet as a information source and arena for exchange of experiences. The following questions will be focused:

- Which parents use the internet as a source of support in parenting, and why? Are there differences when it comes to sex, generation and class?
- What kind of information are the parents searching for and how is it valued in relation to other information sources?
- What consequences for parenting are experienced as a result of the use of the internet as a source of information?

The study includes three parts:
I: Ethnographic field study. In this part, the internet landscape will be explored and mapped out, that is, the websites on the internet that target parents. These will be described and categorised from both quantitative and qualitative aspects.
II. Qualitative interviews. Interviews with some thirty informants who are recruited through the interactive interfaces we have found in the ethnographic field study. The purpose is to achieve a better understanding of when, where, how, and why people use the internet for support in parenting.
III. Quantitative net questionnaire. On the basis of the previous studies (I and II), a questionnaire will be constructed, and distributed on the internet. The purpose is to get a more general view of the internet use and broader socio-demographic characteristics. Data compiled will be analysed statistically and the results will be descriptive as well as multivariate.

The study will generate baseline data on how parents use the internet for information and support in their parenting. This knowledge is important for professionals who work to support and supply information to all kinds of parents. The study will also offer further knowledge about the use of the Internet as a research method within the social sciences.

Senast uppdaterad av Magnus Jando