Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Föräldraskap genom assisterad befruktning: surrogatmoderskap i Indien och Sverige

Kontaktperson: Anna Arvidsson
Ansvarig: Birgitta Essén
Medarbetare: Sara Johnsdotter
Finansiär: VR, Forte
Tidsram: 2012-01-01 -- 2017-01-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Studien handlar om surrogatmoderskap både i den svenska och indiska kontexten. Både Sverige och Indien saknar reglering av surrogatmoderskap, medan den medicinska tekniken tillåts i Indien men inte i Sverige. Svenska par har då åkt till Indien för att få surrogatmoderskap utfört. I Sverige har forskningen främst gällt sociala och legala aspekter av användningen av denna reproduktiva metod. De tilltänkta föräldrarnas erfarenheter av processen och familjerättssekreterarnas erfarenheter av att hantera surrogatmoderskapsfall ingår i projektet. Forskningen i Indien handlar främst om surrogatmoderskap som en möjlig väg till föräldraskap. Socialkonstruktivism utgör det teoretiska ramverket. Det finns inte många empiriska studier på området och mer forskning behövs för att skapa ett välgrundat regelverk kring surrogatmoderskap.

Description in English

The study concerns surrogacy both in a Swedish and in an Indian context. Both Sweden and India lack regulations on surrogacy, while the medical technique is permitted in India but not in Sweden. Swedish couples have then turned to India for surrogacy. In Sweden the research focuses primarily on social and legal aspects of the use of this reproductive method. Commissioning parents’ experiences of using surrogacy and social workers’ experiences of handling cases involving surrogacy are investigated. The research in India focuses primarily on perceptions of surrogacy as an option to parenthood. The theoretical approach is social constructionist. There is a lack of empirical studies and more research is needed for well-based policy making about surrogacy.

Senast uppdaterad av Magnus Jando