Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Parents as victims of crime by their own drug-using children

Contact person: Björn Johnson
Responsible: Björn Johnson
Co-workers: Bengt Svensson and Torkel Richert
Funding: FORTE
Timeframe: 2016-01-01 -- 2017-12-31
Forskningsplattform: Rethinking Democracy:rd;People - Places and prevention
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work, Social Vulnerability and Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

Parents victimized by their adult, drug-using children, is a group hitherto largely neglected by researchers. These victims of crime are likely to have a vulnerable position—physically, mentally, socially, and financially.

The project is a qualitative in-depth study, and is linked to an ongoing project with a quantitative approach, sponsored by The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten). The aim of the qualitative study is to investigate the dynamics and characteristics of the criminality, the parents' life situation and their experiences as victims and as parents of a child with a drug problem. We also want to investigate parents' strategies to cope with their vulnerability.

We are conducting individual, in-depth interviews with a selection of parents (some 30–40 individuals) with experiences of having been victims of various types of crime or offensive acts by their adult drug-using children. Recruitment will take place in cooperation with parental associations and through targeted advertizing.

The project has a gender perspective, which means that we compare mothers' and fathers' experiences, for example in terms of expectations and demands of parenthood. Likewise, we examine different patterns of conflict and their possible links to gender.

Theoretically, the project has an open, inductive approach. We start from a broad theoretical framework which can cover the area's complexity and enable us to analyze processes at different levels. Theories on risk factors for victimization and coping strategies are central, as well as sociological theories of emotions.

It is important to gain more knowledge of this type of criminality and victimization, both in order to devise preventive measures and to expand support for the parents.

Beskrivning på svenska

Föräldrar som utsätts för brott av vuxna barn med narkotikaproblem är en grupp som hittills fått mycket liten uppmärksamhet inom forskningen. Dessa brottsoffer har sannolikt en mycket utsatt position – fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt.

Projektet är en kvalitativ fördjupningsstudie som anknyter till ett pågående projekt med kvantitativ inriktning, finansierat av Brottsoffermyndigheten. Denna studie syftar till att undersöka brottslighetens dynamik och karaktär, föräldrarnas livssituation samt deras upplevelser som brottsoffer och som föräldrar till ett barn med narkotikaproblem. Dessutom vill vi undersöka föräldrarnas strategier för att hantera sin utsatthet.

Vi genomför individuella djupintervjuer med ett urval föräldrar (30–40 personer) med erfarenhet av att utsättas för olika typer av brott eller kränkande handlingar av vuxna barn med narkotikaproblem. Rekryteringen sker främst genom samarbete med föräldraföreningar och genom riktad annonsering på internet.

Projektet har ett genusperspektiv, vilket innebär att vi jämför mödrars och fäders erfarenheter exempelvis vad gäller förväntningar och krav i föräldrarollen. Likaså undersöker vi olika konfliktmönster och deras eventuella kopplingar till genus.

Teoretiskt har vårt projekt en öppen, induktiv ansats. Vi utgår från en bred teoretisk ram, som kan täcka in områdets komplexitet och göra det möjligt att analysera processer på olika nivåer. Teorier om riskfaktorer och copingstrategier för brottsutsatthet är centrala, liksom emotionssociologisk teori.

Att få kunskap om denna typ av brottslighet och brottsutsatthet är viktigt, både för planerandet av förebyggande insatser och för att få till stånd hjälp till de föräldrar som utsätts.

Senast uppdaterad av Carolin Lind