Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning

Kontaktperson: Maaike Hajer
Ansvarig: Maaike Hajer
Medarbetare: Pia Nygård Larsson, Anders Jakobsson, Clas Olander, Maria Kouns, Catarina Economou, Laid Bouakaz, Mozhgan Zachrison, Annika Karlsson, Robert Walldén,Fredrik Hansson, Manuela Lupsa, Cecilia Axelsson Yngvéus och Cecilia Segerby
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2017-03-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Forskarnätverket Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning är inriktat på centrala samhällsutmaningar som i sin tur också innebär möjligheter för det svenska samhället och dess skola. Frågor rörande flerspråkighet och interkulturalitet är högprioriterade i samhället, vilket aktualiserar behoven av att ytterligare stärka ämnesundervisningen i svensk skola. I Malmöregionen, nationellt och internationellt kan ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk på ett mer effektivt sätt adressera de samhällsutmaningar som aktualiseras kring flerspråkiga elevers lärande.

Viktiga frågor att adressera forskningsmässigt inom en migrationskontext är: likvärdighet och inkludering utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, föräldrasamverkan och skolans samverkan med omgivande samhälle, utländska lärare i skolan, lärares förhållningssätt och synsätt, flerspråkighet som resurs i undervisningen, språkets och andra semiotiska resursers roll i undervisningen, flerspråkighet, lärande och litteracitet i olika skolämnen, samverkan mellan olika professioner i och utom skolan.

För att alla elever oavsett social och språklig bakgrund ska ges förutsättningar att nå skolframgång krävs en pedagogik som erbjuder goda villkor för språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen. Nätverket tar sin utgångspunkt i att gemensamma insatser behövs för att möta elevernas mångskiftande behov och skolans ökande svårigheter att fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag att ge en likvärdig utbildning.

Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid fakulteten fokuserar språkliga perspektiv på ämnesundervisning, vilket genererat både forskningsseminarier och symposier. Språkutvecklande arbete i ämnesundervisning, interkulturalitet och flerspråkighet har varit i fokus i ett flertal avhandlingar och andra projekt, bland annat flera VR-finansierade projekt, för närvarande projektet SALT, Science and Literacy Teaching, www.mah.se/SALT.

Vi avser att under 2017 arbeta mot att ytterligare stärka och utvidga vårt nätverk med fler medverkande forskare genom att söka kontakt med och förstärka samverkan med andra relevanta initiativ inom högskolan, liksom vid andra lärosäten samt olika aktörer utanför högskolesektorn, nationellt såväl som internationellt.

Description in English

We collaborate on issues of high priority related to Multilingualism, teaching and learning in school subjects.  Our multidisciplinary network aims to create meeting places to more effectively investigate and understand the both challenging and potentially valuable issues related to multilingualism, intercultural pedagogy, literacy and content based learning in Swedish schools. Several members of the network are currently involved in the research project SALT, Science and Literacy Teaching, www.mah.se/SALT

Senast uppdaterad av Magnus Jando