Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Familjeinterventioner och anhörigas situation när en vuxen familjemedlem har en svår psykisk sjukdom

Kontaktperson: Margareta Östman
Ansvarig: Margareta Östman
Medarbetare: Karin Ingvarsdotter och Karin Persson
Samarbetspartner: Fredrik Hjärthag Karlstad Universitet, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI)
Finansiär: Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI)
Tidsram: 2012-04-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Tvärvetenskap

Evidens i stöd och behandling vid svår psykisk sjukdom är bristfälligt implementerad. Socialstyrelsens riktlinjer fastställer områden där evidens finns. Ett av dessa är familjeinterventioner. Den svenska vårdstrukturen innebär efter Psykiatrireformen ett fördelat vårdansvar mellan landsting och kommun, där stöd till anhöriga bedrivs i både landstingskommunal psykiatri och i kommunal socialtjänst. Denna struktur avviker från de länder där evidens är påvisad. Därför behövs vetenskapliga studier såväl inom landstingskommunal psykiatri som inom socialtjänstens verksamhet för att pröva evidens i denna verksamhet.

Vidare behöver vetenskapliga studier bedrivas som undersöker hur metoden uppfattas av den målgrupp för vilken metoden är framtagen. Familjer som lever tillsammans med en person med svår psykisk sjukdom upplever en omfattande negativ påverkan inom ett mycket brett fält av familjelivet. Mot ovanstående bakgrund finns ett behov av att i en svensk kontext undersöka effekterna av psykosociala insatser i form av familjeinterventioner för personer med schizofreni och annan svår psykisk sjukdom ur ett patient- och anhörigperspektiv samt om dessa psykosociala insatser fungerar såväl i en psykiatrisk öppenvårds-verksamhet som i kommunal stödverksamhet och hur deltagarna uppfattar interventionen.

Forskningsgruppen kan anses vara nationellt ledande inom forskningsområdet personer med svår psykisk sjukdom och deras familjer. Kunskapsläget för familjeinterventionernas evidens i svensk kontext med tydligt inkluderande kommunala stödverksamheter är mycket bristfälligt, varför denna studie utgör ett värdefullt tillskott i kunskapsutvecklingen avseende familjeinterventioner. Det föreslagna projektet, en unik interventionsstudie med en multi-center design inom psykiatriska öppenvårdverksamheter och kommunala stödverksamheter för familjer med svår psykiskt sjuk familjemedlem, utgör ett i Sverige eftersatt forskningsområde.

Description in English

The state of knowledge for evidence for family intervention in a Swedish context with clearly included municipal support activities are very much lacking, making this proposed study a valuable contribution to the development of knowledge regarding family intervention.

The proposed project, a unique intervention study that simultaneously in a multi-sited design will be executed in the context of both psychiatric care and municipal support services for families with a family member with severe mental illness will address a in Sweden, neglected research area. The research project touches on work organization, welfare and care, and social relations for a target group of individuals with severe mental illness with accompanying reduced functioning.

The research group must be considered a national leader in this topic, having high scientific competency and being composed in an interdisciplinary manner, including both senior competence and younger colleagues, both women and men, who by participating in this project will further their prospects to develop their research careers and to contribute to the research area contributes to scientific development. The research projects' connection to the Department of Social Welfare's guidelines enables the results to be tested and discussed in a variety of contexts.

Senast uppdaterad av Magnus Jando