Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Familjeinterventioner för anhöriga till personer med svår psykisk hälsa; En randomiserad kontrollerad multi-centerstudie

Kontaktperson: Margareta Östman
Ansvarig: Margareta Östman
Medarbetare: Karin Persson och Karin Ingvarsdotter
Finansiär: FORTE
Tidsram: 2014-10-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Tvärvetenskap

Evidens i stöd och behandling vid svår psykisk sjukdom är bristfälligt implementerad. Socialstyrelsen riktlinjer fastställer områden där evidens finns. Ett av dessa är familjeinterventioner.

Den svenska vårdstrukturen innebär efter Psykiatrireformen ett fördelat vårdansvar mellan landsting och kommun, där stöd till anhöriga bedrivs i både landstingskommunal psykiatri och i kommunal socialtjänst. Denna struktur avviker från de länder där evidens är påvisad. Därför behövs vetenskapliga studier såväl inom landstingskommunal psykiatri som inom socialtjänstens verksamhet för att pröva evidens i denna verksamhet. Vidare behöver vetenskapliga studier bedrivas som undersöker hur metoden uppfattas av den målgrupp för vilken metoden är framtagen.

Familjer som lever tillsammans med en person med svår psykisk sjukdom upplever en omfattande negativ påverkan inom ett mycket brett fält av familjelivet. Mot ovanstående bakgrund finns ett behov av att i en svensk kontext undersöka effekterna av psykosociala insatser i form av familjeinterventioner för personer med schizofreni och annan svår psykisk sjukdom ur ett patient- och anhörigperspektiv samt om dessa psykosociala insatser fungerar såväl i en psykiatrisk öppenvårds-verksamhet som i kommunal stödverksamhet och hur deltagarna uppfattar interventionen.  Forskningsgruppen kan anses vara nationellt ledande inom forskningsområdet personer med svår psykisk sjukdom och deras familjer. Kunskapsläget för familjeinterventionernas evidens i svensk kontext med tydligt inkluderande kommunala stödverksamheter är mycket bristfälligt, varför denna studie utgör ett värdefullt tillskott i kunskapsutvecklingen avseende familjeinterventioner.

Senast uppdaterad av Magnus Jando