Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Families with a migration-background and the experience of the Child Health Care in Sweden

Contact person: Elisabeth Mangrio
Responsible: Elisabeth Mangrio
Co-workers: Ingrid Bolmsjö and Karin Persson
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2015-02-01 -- 2015-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Care Science
Subject: Tvärvetenskap

The target of the Child Health Care in Sweden is to reach all the children between 0-5 years and including the children with a background of migration. 20 percent of all children in Sweden have a background of migration, by either one or two parents from abroad. Regardless of the reason behind the migration, it is often a strain through the loss of the habitual and cultural action pattern, which contributed to the context, guidance and the identity of the person or family. Migration in general and involuntary migration in particular is known to be factors that can cause psychological stress. People fleeing their homeland have almost always lived under great stress before they escaped and the exodus is often surrounded by hardships and threats. After arrival in the new country comes a time of uncertainty for the asylum process and that together leads to mental illness is a major problem among newly arrived refugees. Newcomers in the Swedish society often end up in neighbourhood with low status and have to rely on heavy and low-paid jobs and some will continue to be disadvantaged because of discrimination. Overseas immigrants report poor health, three to four times more often compared to Sweden-born. Parents stress over the obtaining of a visa were conceived to be projected upon the children whose behaviour showed reflections of the stress. A Swedish study, describing the Primary Health Care Nurses conception of health among involuntary migrated families, showed that the nurses experienced the women in particular to be isolated, having a new and stressful demand to fulfill and suffered from tiredness, homesickness and resultant somatic symptoms. Negative attitudes towards the immigrants were conceived to hinder the families from being accepted by society and unemployment and inactivity accentuated the situation and resulted in worse self-esteem. Conflicts within the families can occur because of changes within the roles of the parents. Another Swedish study done, focused on the Primary Health Care Nurses opinions regarding their working conditions concerning interaction with children and parents of foreign origin and cultural competence within the work on the Child Health Care in Sweden. The study showed that the nurses lacked written guidance, support and help. A majority of the nurses experienced difficulties in their interaction with children and parents of foreign origin, but to a different degree.

Since there is poorer health among foreign families and more experience of difficulties with adapting to a new country and in addition difficulties with cultural competence within the Child Health Care, it is important to study the experience of the encounter with the Child Health Care, among foreign families.

The aim of this study is to illuminate the experience of the families with a migration background and their experience of the encounter with the Child Health Care. The method of the study will be qualitative research and the study will be analyzed with content analysis according to Burnard. The inclusion-criteria’s for this study is families where both of the parents have an oversee background of migration and with at least one child below the age of 5 year. Both involuntary and voluntary migration will be included in the study.

Beskrivning på svenska

Målet med barnhälsovården (BHV) i Sverige är att nå alla barn i åldrarna 0-5 år oavsett religiös, kulturell bakgrund eller socioekonomiskt status. 20 % av alla barn i Sverige har en utländsk bakgrund, med antingen en eller två utländska föräldrar. Oavsett anledningen till att familjen har en bakgrund med migration, så är det ofta en stress genom att familjen förlorar sina vanliga och kulturella traditioner vilket har varit en del av familjens identitet, kontext och vägledning i livet. Migration överlag men speciellt ofrivillig migration är känt att vara en faktor som kan orsaka psykologisk stress. Människor som flytt från sitt hemland, har nästan alltid levt under svår stress innan flykten och flykten kan även ha innehållit svårigheter och hot. Efter att ha anlänt till det nya landet, väntar oftast en tid av ovisshet under asyl-processen och detta tillsammans leder till att psykisk ohälsa är ett stort bekymmer bland nyligen anlända flyktingar. Människor som är nyinflyttade och kommer till Sverige på grund av ofrivillig migration, hamnar ofta i bostadsområden med sämre status och måste förlita sig på arbetsamma och dåligt betalda arbeten och andra möter svårigheter i form utav diskriminering. Utomeuropeiska invandrare har en upplevelse av sämre hälsa och detta är 3-4 gånger så vanligt bland denna befolkning jämfört med personer födda i Sverige. Det har även visat sig att föräldrarnas stress över uppehållstillstånds-ansökan, överförs på barnen och barnen utvecklar på grund av detta symtom på stress.

En Ssensk studie beskrev primärvårdens sjuksköterskors upplevelse av hälsan hos ofrivilligt invandrade familjer och denna studie visade att kvinnorna i dessa familjer upplevdes vara isolerade och led utav trötthet, hemlängtan och långvariga somatiska besvär. Negativa attityder i samhället gentemot invandrare upplevdes som en barriär för att bli accepterad av samhället och arbetslöshet och inaktivitet förvärrade situationerna och bidrog till ännu sämre självkänsla. Det förekom även förändring utav rollerna i familjerna och detta bidrog även till mer konflikter.

En annan svensk studie belyste sjuksköterskorna inom primärvården och deras åsikter om interaktionen med utländska familjer och även åsikter om kulturell kompetens inom BHV. Studien visade att sjuksköterskorna saknade skrivna riktlinjer, stöttning och hjälp med arbetet bland familjer med utländsk bakgrund. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde svårigheter i interaktionen med familjer med utländsk bakgrund, men på olika sätt. Med tanke på att det förekommer sämre hälsa bland utländska familjer och mer upplevelse av svårigheter med anpassningen i ett nytt land och dessutom svårigheter med den kulturella kompetensen inom BHV, är det av vikt att studera upplevelsen av mötet med BHV bland utomeuropeiska familjer.

Syftet med denna studie är att belysa utomeuropeiska familjers upplevelse av mötet med barnhälsovården i Sverige. Studien kommer att genomföras med kvalitativ metod och analyseras med innehållsanalys enligt Burnard. Inklusionskriterier för studien är familjer där båda föräldrarna kommer från ett utomeuropeiskt land och där åtminstone ett av barnen är mellan 0-5 år i ålder och som besöker BHV Region Skåne. Både ofrivillig och frivillig migration inkluderas.

Senast uppdaterad av Magnus Jando