Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

FN och hanterandet av internationella konflikter: Fall av icke-inblandning från FN:s sida

Kontaktperson: Tommie Sjöberg
Ansvarig: Tommie Sjöberg
Finansiär:
Tidsram: 2007-01-01 -- 2011-07-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Trots att huvuduppgiften för FN är att upprätthålla internationell fred och säkerhet i världen har man inte lyckats särskilt väl med detta. Studier har visat att FN bara var involverad i hälften av alla de mellanstatliga konflikter som ägde rum under kalla krigs­perioden. En central anledning till det är att kalla krigets låsningar mellan de båda supermakterna – med ett ständigt utnyttjande av deras vetorätt i Säkerhetsrådet – gjorde att Rådet ofta stod handlingsförlamat i kalla krigskon­flikter. Medan detta problem är väl behandlat inom forskningen, har inte tillräcklig uppmärksamhet riktats mot de fall av icke-inblandning från FN:s sida som under den här perioden inte gällde renodlade kalla krigs­kon­flikter. Det är därför detta problem som står i centrum för mitt forskningsprojekt, som huvudsakligen fokuserar på Falklandskonflikten 1982 mellan Stor­britannien och Argentina – men även uppmärksammar såväl de ameri­kanska interventionerna i Grenada 1983 och Panama 1989 som den sovjetiska inter­ventionen i Afghanistan 1979.

Description in English

Although the main task of the UN is to maintain international peace and security, the organization has not been particularly successful in that respect. Studies have shown that the UN was involved in only about half of the interstate conflicts that took place during the Cold War period. A major reason for that was the blockage between the two superpowers in the Security Council – with constantly cast vetoes as a result – which paralyzed the Council’s management of Cold War conflicts. While this problem is well covered in the literature, not much attention has been paid to the UN’s non-involvement in interstate conflicts that were not of an explicit Cold War nature. Thus, that is the problem dealt with in this research project – which mainly focuses on the Falkland Islands conflict in 1982 between Great Britain and Argentina, but also pays attention to the U.S. interventions in Grenada in 1983 and Panama in 1989, as well as the Soviet intervention in Afghanistan in 1979.

Senast uppdaterad av Magnus Jando