Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Examensarbete på tandläkarutbildningen

Kontaktperson: Cecilia Franzén
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling i högre utbildning
Tidsram: 2011-09-01 -- 2013-08-31
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi
Hemsida: http://mah.se/postdok

Examensarbete på tandläkarutbildningen

Det här projektet handlar om huruvida intentionerna med examensarbetet på de fyra svenska tandläkarutbildningarna uppfylls. En bakgrund till projektet är att i samband med högskolereformen 2007 infördes examensarbete om minst 30 högskolepoäng på tandläkarutbildningen. Examensarbetet har funktionen att stärka studenters vetenskapliga förhållningssätt. I professionsutbildningar är examensarbetet även relaterat till den kommande professionen genom att studenter får möjlighet att fördjupa sina yrkesrelaterade kunskaper, att koppla samman teoretiska kunskaper med praktiknära problem och att utveckla yrkesrelaterade teorier och praktiker (Sandström, 2008). Dessutom speglar examensarbetet relationen mellan utbildning och yrkespraktik genom att studenters val av frågeställningar och ämne bygger på deras föreställningar om sin kommande profession och vad de finner intressant och centralt (Dellgran & Höjer, 1999).

En annan bakgrund är att undervisningen på tandläkarutbildningen bedrivs utifrån olika pedagogiska upplägg vid de olika utbildningsorterna och att de utbildningsansvariga kan ha olika syn på examensarbetet. Vidare skiljer utbildningen i Malmö sig från de tre andra genom att man har infört en kandidatexamen efter sex terminer och en masterexamen efter tio terminer. Det innebär att tandläkarstudenter i Malmö ska skriva ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng på kandidatnivå och ett om minst 30 högskolepoäng på masternivå. Olikheterna vid tandläkarutbildningarna, gör det relevant att jämföra examensarbeten från utbildningarna och studenters vetenskapliga förhållningssätt och föreställning om sitt kommande yrke så som detta framkommer i examensarbetet. Projektet ska genomföras i två steg. Det första steget utgörs av en analys av kursplaner och av intervjuer med utbildningsansvariga på tandläkarutbildningarna för att få en bild av intentionerna med examensarbetet. I det andra steget, ska examensarbeten från vårterminen 2012 analyseras. Valet av tidpunkt har att göra med att kravet på examensarbete på 30 högskolepoäng då har slagit igenom vid tandläkarutbildningarna. Projektet kan öka kunskaperna om vilken betydelse som utbildningen kan ha för tandläkarstudenters examensarbete och därigenom bidra till att förbättra tandläkarutbildningen.

Description in English

The degree project in Swedish dental education

This project is about whether the intentions of the degree project in the four dentistry programmes in Sweden are met. A background to the project is that a degree project of at least 30 credits was introduced in dentistry programmes in connection with the higher education reform in 2007. The degree project is part of students scientific training and preparation for future professional work.

An additional background aspect is that the teaching at the different dental schools in Sweden varies when it comes to pedagogy and the responsible teachers may have different views on the degree project. Furthermore, Malm differs from the other three in that a bachelors degree is awarded after sex terms and a masters degree after ten terms. This means that dental students in Malm must write a 15-credit thesis for their undergraduate degree and a thesis of at least 30 credits for the graduate level. The differences between the dental schools make it relevant to compare degree projects from the programmes and the students scientific approach and understanding of their future profession as it appears in the degree projects.

The project is divided into two phases. The first phase includes an analysis of syllabi and handbooks with connection to the degree project in order to get an idea of the context in which the task is undertaken. In the second phase, degree projects from the spring semester 2012 will be analysed. The choice of timing here has to do with that the requirement of a 30-credit degree project will have been implemented at all schools by this time.

The project can increase the knowledge of how the programmes in dentistry affects dental students degree project, and thereby contribute to improving the dental education in Sweden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando