Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ensamkommande flyktingbarn: Aktörskap och nätverk i en hypersammansatt värld

Kontaktperson: Philip Lalander
Ansvarig: Philip Lalander
Medarbetare: Carin Björngren Cuadra och Marcus Herz
Finansiär: FORTE
Tidsram: 2014-01-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet studerar hur ungdomar, i åldrarna 13-18 år, som nyligen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som "ensamkommande" flyktingbarn reflekterar över sitt vardagsliv och handlingsutrymme i en värld med såväl öppna som slutna gränser. Med öppna gränser syftar vi på den sammansättning av världen som blir möjlig genom olika former av kommunikationsmedier (framför allt internet) och en globaliserad populärkultur. Detta innebär att det blir möjligt att upprätthålla translokala och transnationella kontakter och nätverk trots att man befinner sig i olika delar av världen.

Tjugo ungdomar följs under två år med uppföljande intervjuer och observationer. Ett uppföljande arbete gör det möjligt att anlägga ett processuellt perspektiv. Forskningsarenor kan vara hem, skola, fritidsverksamheter, arbetsplatser och virtuella mötesplatser. Vi träffar varje individ minst tio gånger per år och genomför även etnografiska deltagande observationer, konstruktion av sociogram, insamlande av betydelsebärande artefakter såsom dikter, målningar, hemsidor och populärkulturella influenser.

Kunskapen från projektet kan bidra till att dessa unga tillskrivs en större betydelse samt en mer aktiv roll i olika myndigheters planering vad gäller deras livssituation och i den samhälleliga debatten (också forskningen), där denna grupp ofta framställs som passiva offer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando