Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En uppföljningsstudie av kvinnliga chefers arbets- och livssituationer

Kontaktperson: Tuija Muhonen
Ansvarig: Tuija Muhonen
Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS)
Tidsram: 2007-01-01 -- 2009-12-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Språk migration och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

De förväntningar som fanns på 90-talet om att andelen kvinnor i beslutande positioner skulle öka kraftigt har inte gått i uppfyllelse och endast minimala förändringar har skett. Andelen kvinnor i chefspositioner är fortfarande lågt och det förefaller dessutom vara många kvinnor som avbryter sina chefskarriärer. Det har visat sig att kvinnliga chefer har en alldeles för stor arbetsbörda, samtidigt som många av dem upplever att de saknar socialt stöd i arbetet. Bland mer specifika stressfaktorer för kvinnliga chefer kan nämnas låg lön, svårigheter att avancera, att bli betraktade som ”tokens” på grund av sin minoritetsställning, sexuella trakasserier samt konflikt mellan arbete och privatliv.

Syftet med undersökningen är att göra en uppföljningsstudie av 45 kvinnliga chefer som representerar fyra olika branscher inom såväl offentlig sektor (social- och byggnadschefer) som näringsliv (bank- och tekniska chefer). Studien kommer att pågå under en treårsperiod och genomförs med hjälp av intervjuer som kompletteras med korta skriftliga berättelser (narratives). Genom att följa upp denna grupp av kvinnliga chefer kommer studien att ha en longitudinell ansats som har varit sällsynt inom tidigare forskning.

Studien kan ge ny kunskap om kvinnliga chefers arbets- och livssituationer och vad som kan ligga bakom besluten att stanna kvar eller avbryta en chefskarriär. Det är viktigt att undersöka arbetsförhållanden och deras konsekvenser för kvinnliga chefers hälsa dels för att kunna behålla de kvinnor som redan har chefspositioner, dels för att i framtiden kunna rekrytera kvinnor till chefspositioner. Med utgångspunkt från kvinnornas erfarenheter kan resultaten peka på åtgärder som kan vidtas för att uppnå och behålla en hälsosam karriär.

Description in English

The increase in the number of women managers is still negligible contrary to the expectations nourished during the 1990´s. Even though the number of women and men in the Swedish labour market is approximately equivalent, women do not reach the managerial levels, especially the senior levels. There are also signs that many women who are managers leave their careers prematurely. Studies show that women managers experience a high workload and lack social support at their work. Additional stress factors for these women are low salary, difficulties in getting promotion, their “token” position, sexual harassment and work/home conflict.

The purpose of the current research is to conduct a 10 year follow-up study of 45 women managers representing four different branches namely, banking, engineering, social work and construction. The longitudinal approach of the study is quite unique when compared to previous research in this area. The study will be carried out through interviews and short narratives during a period of three years.

The results of the study can increase the knowledge concerning women managers’ work and life situations and their career decisions. It is important to investigate women managers’ working conditions and their consequences to women’s health not only to retain women at the managerial levels, but also to be able to recruit women as managers in the future. The results can highlight essential factors for women managers so that they can maintain a healthy career.

Senast uppdaterad av Magnus Jando