Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Planning for Segregation? – Social and Ethnic Separatism in the Swedish City

Contact person: Karin Grundström
Responsible: Irene Molina – The Institute for Housing and Urban Research (IBF) Uppsala University
Co-workers: Kenny Jansson – The Institute for Housing and Urban Research (IBF) Uppsala University
Partner: The Institute for Housing and Urban Research (IBF) Uppsala University
Funding: Formas
Timeframe: 2011-01-01 -- 2015-12-31
Research profile: Urbana studier
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Urban studies
Subject: Samhällsvetenskap

The main aim of this project is to explore the mechanisms behind the phenomena of social end ethnic self segregation by privileged groups in the Swedish context. The selected study areas are Victoria Park in Malmö, suburban Jakriborg in Hjärup and the small town of Vellinge, all of them located in the region of Skåne.
These areas represent different illustrations of clustering in the city, which brings new forms of social and ethnic fragmentation.

Some of the research questions are:

  • Which mechanisms, ideas and urban processes contribute to the Swedish case of self segregation of privileged social groups?
  • What makes these new types of areas into attractive investments?
  • What type of public space is constructed in the fragmented, self-segregated city?
  • What do practitioners and politicians at different institutional levels think about self segregation in the city? What is the vision of the future – especially in relation to socially sustainable urban development?

The study will use methods from both qualitative (interviews, walking tours, discourse analysis) and quantitative (analysis from a major data base at IBF) traditions. Theoretically the study is innovative within post structural theory in urban research. The results of the research will be published in both academic journals and popular science publications.

Beskrivning på svenska

Syftet med projektet är att studera mekanismer av social och etnisk självsegregering i staden bland grupper som har möjlighet att förverkliga sina önskemål om boende. De studerade platserna omfattar både mindre och större geografiska nivåer i Skåneregionen. De valda områdena är livsstilsboendet Victoria Park i Malmö, det suburbana bostadsområdet Jakriborg i Hjärup, och småorten Vellinge i kommunen med samma namn. Dessa platser representerar olika kluster av social och etnisk självsegregering som svarar för en viktig del av städernas fragmenterade struktur.

  • Vilka mekanismer, idéer och urbana processer bidrar till uppkomsten av livsstilsboende och andra former av självsegregering i staden?
  • Varför är dessa bebyggelseformer attraktiva som investering för byggherrar?
  • Vilka former av offentliga rum skapas i den socialt och etniskt självsegregerade staden?
  • Hur ställer sig kommunens tjänstemän och politiker till en sådan utveckling och vad är framtidsvisionen – särskilt i termer av social hållbarhet – från beslutfattarnas sida?

Studien omfattar både kvalitativ metod (intervju, gåtur bild- och diskursanalys) och kvantitativ metod (statistisk analys genom databasen GeoSweden). Teoretiskt är studien nyskapande inom post strukturalistisk urban teori. Resultat från studien kommer att publiceras i både vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och sammanhang.

Senast uppdaterad av Magnus Jando