Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Eftergymnasiala karriärvägar; initiala processer av högskole- och universitetsstudier för unga med funktionsnedsättningar

Kontaktperson: Universitetslektor Lena Lang
Ansvarig: Universitetslektor Lena Lang
Finansiär: Norrbacka Eugenia Stiftelse
Tidsram: 2006-10-15 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet ”Eftergymnasiala karriärvägar; initiala processer av högskole- och universitetsstudier för unga med funktionsnedsättningar” syftar till att bidra med ett kunskapstillskott om ungdomars bild av några eftergymnasiala karriärvägar: initiala processer av högskole- och universitetsstudier. Undersökningsgruppen består av en grupp ungdomar som sällan kommer till tals i forskningssammanhang: ungdomar med kapacitet för universitetsstudier och som har en omfattande fysisk funktionsnedsättning. Projektet lyfter fram en bild som unga från hela landet bidrar med i relation till händelser som utspelar sig i de tidiga kontakterna inför och i samband med högskole- och universitetsstudier.

Studien söker stöd inom socialkonstruktionistisk teoribildning och därmed framhävs bland annat värdet av att det som studeras, konstrueras som ett led i undersökningsprocessen. Även forskaren är involverad och därmed betraktas både mottagare och förmedlare som medskapare. Till undersökningsfältet som bland annat fokuserar delaktighet och ansvarskvaliteter knyts aktuell specialpedagogisk teoribildning. Det sammanhållna projektets upplägg innebär fyra identifierbara faser: identifikation av personer som utgör undersökningsgrupp, datainsamling via enkäter (nationell totalstudie) samt datainsamling via djupintervjuer (berättande samtal), databearbetning, analys och rapportering.

Databearbetningen är i princip avslutad och muntlig kunskapsspridning om forskningsprojektets framväxande resultat och om dess tentativa slutsatser pågår lokalt, nationellt och internationellt. Materialet väcker intresse för såväl företrädare för universitetssamhälle (studerande och undervisare) som för forskarsamhälle. Resultatanalysen, som befinner sig i ett långt framskridet skede, pekar bland annat på de ungas bidrag till att vilja förbättra omvärldens handlingsmönster kring fältet högskole- och universitetsstudier såsom en utökad dynamik i och kring lärandesituationen. Det handlar även om omvärldens förståelse för individens kamp, samhällelig påverkan, förståelse för värdet av att vilja vara en bland alla parallellt med det något motsägelsefulla i att vilja fokusera på det mindre vanliga. Denna del av resultatanalysen som baseras på enkäter från femtio unga personer följs även av en resultatanalys baserad på intervjuer med nio unga personer där några berättande karaktärer får exemplifiera hur olika den initiala perioden av högskole- eller universitetsstudier ter sig. Bland annat fokuseras hur det på olika nivåer tas olika grader av ansvar och medges olika grader av delaktighet i samband med inträdet i högskole- och universitetssamhället. Det handlar dels om hur ansvar och delaktighet framstår och fördelas och om timing, när i en process något sker/inte sker. Tentativa slutsatser av det som ungdomarna i den sammanhållna studien ger uttryck för pekar på värdet av en samhällelig samsyn, värdet av ett delat praktiskt ansvar mellan samhälle – organisation – individ, samt på värdet av kontinuitet över tid och rum.

Description in English

The period between upper secondary school and university is still a critical period and the main focus of the project “After upper secondary school; career options; initiating phases in university for young adolescents with disabilities” is to highlight social participation and put emphasis on responsibility and involvement. The objective was to determine accessibility, entirely based on the youths’ view. The study group consists of young adolescents who all are qualified to study at university level and have severe physical disabilities. It implicates an interest of social constructivism which will align with a view of social responsibility at different group levels. Hence, the project is divided in two studies; one quantitative national total study and one study that encourage a smaller study group to be narrative.

The project’s outcome shows a miscellaneous view regarding where the responsibility to reach university studies lay. Even if the youths’ in the first quantitative study all have adequate qualifications in relationship to university studies, they do not proceed into university studies. One can see in the second study how different cooperation processes influence the individuals’ outlook to participate in university studies. It will be shown by four narratives. An essential part of the outcome has been the responsibility collaboration between society-, organizations- and the individuals' perspective. A tentative conclusion of the project shows the value of cooperation, the value of dividing responsibilities and the value of continuity in time and space.

Publikationer/Publications

Lang, L. & Ohlsson, L. (2009). Ytterst berörd – sällan hörd. Att som forskare lyssna till berättelser. EDUCARE, 4. Att infånga praxis. Kvalitativa metoder i specialpedagogisk forskning i Norden. 

Lang, L. (2008). Ungas röster om övergången till högskole- och universitetsstudier. 
Ungdomsforskning. Center för ungdomsforskning, Institutet för pedagogik, Aarhus     
Universitet, Danmark (s. 39-44).

Lang, Lena. (2005a) ... and the brightening future is ours ... Konferensbidrag: Inclusion: Celebrating Diversity? Arr: Inclusive and Supportive Education Congress, ISEC. Glasgow: University of Strathclyde.

Lang, L. (2005b). Eftergymnasiala karriärvägar - initiala processer av högskole- och universitetsstudier för studerande med funktionshinder. Konferensbidrag: Aktivitet och delaktighet i ett livsperspektiv. Arr: Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, HAREC: Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Lang, L. (2006). Högskole- och universitetsstudier med funktionshinder, initiala skeden. Konferensbidrag: Ett arbetsliv för alla – också för människor med funktionshinder? Malmö Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, HAREC. UMAS: Högskola, CRC.

Lang, L. (2007).  Methods in disability research: A Nordic network on Qualitative research and special education. Konferensbidrag: Participation for all - the front line of disability research. Arr: Nordic Network on Disability Research, NNDR: Göteborgs Universitet.

Lang, L. (2008a). University studies in Scandinavia, Sweden - voices of young students with severe physically disabilities. Konferensbidrag: Ensuring a Society for all: Disability Rights and Social Participation; Access to education. Arr: Rehabilitation International, RI: Quebec.

Lang, L. (2008b). University studies in Sweden - voices of young students with disabilities. Konferensbidrag: From Teaching to Learning? Arr: European Conference on Educational Research, ECER. Göteborgs Universitet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando