Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ON IMPLEMENTATION OF AN ENDODONTIC PROGRAM, Change of practice, treatment outcome and cost-effectiveness

Contact person: Margaretha Koch
Responsible: Kerstin Petersson and Åke Tegelberg
Co-workers: Eva Wolf and Susanna Axelsson
Partner: Folktandvården Stockholm AB
Funding: Folktandvården Stockholm AB
Timeframe: 2008-04-03 -- 2012-04-03
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

A high frequency of apical periodontitis is observed at root filled teeth in general populations and is correlated to the technical quality of the root filling with a high frequency of apical periodontitis in teeth with inadequately sealed root canals. Since the cause of apical periodontitis is root canal infection, an inadequate root filling can either permit leakage of micro organisms from the oral environment or be a sign of inadequately cleaned root canals or both. In this project we will investigate how endodontic treatment in general dental practice can be improved, due to an educational program performed in the Public Dental Service in the county of Sörmland. Our hypothesis is that education focused on evidence-based treatment regimes and engine driven Ni-Ti rotary technique, can influence clinical routines and technical quality of endodontic treatment in general dental practice.

The reasons for personel in general dental practise to incorporate new methods and clinical routines still are not fully understood. We will therefore study the factors that determine a change in clinical practice, using a qualitative research method. The aim is to explore what the informants consider as being decisive for their change of practice.

Beskrivning på svenska

En stor andel av rotfyllda tänder i svenska populationer uppvisar rotspetsinflammation (apikal parodontit) vilket i tidigare studier visat sig hänga samman med en dålig teknisk kvalitet på rotfyllningarna. Apikal parodontit orsakas av en infektion i rotkanalen som antingen kan bero på ett läckage av mikroorganismer via en tekniskt bristfällig rotfyllning eller pga dåligt rengjorda kanaler, eller en kombination av faktorerna. I det här projektet vill vi studera om rotbehandlingar utförda i allmäntandvård kan förbättras med hjälp av en utbildningsinsats som genomförts i Folktandvården Sörmland. Vår hypotes är att en undervisningsinsats i vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder och införandet av maskinell rensningsteknik kan påverka endodontiska behandlingsrutiner och rotfyllningskvaliteten i allmäntandvård.
Det är dokumenterat svårt att överföra vetenskaplig kunskap till klinisk praxis och det är oklart vad det beror på. Genom en kvalitativ studie som baseras på djupintervjuer av tandvårdspersonal avser vi att studera vad det är i en utbildningsinsats i som möjliggör förändring. Avsikten är att få en djupare kunskap om vad personalen upplever som möjligheter och hinder för förändring och hur de väljer att integrera kliniska förändringar i praktisk vardag.

Koch M, Eriksson HG, Axelsson S, Tegelberg Å. Effect of educational intervention on adoption of new endodontic technology by general dental practitioners: a questionnaire survey. Int Endod J 2009; 42: 313-321

Senast uppdaterad av Magnus Jando