Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

EcoTell

Kontaktperson: Åse Jevinger
Ansvarig: Sebastian Bäckström på IVL Svenska Miljöinstitutet
Medarbetare: Jan Persson
Samarbetspartner: Axelerate Motorsport, Bring, DSV Road, Fraktkedjan Väst, Posttrack Europe, Preem, Scania CV, Volvo Technology, ÖGS bolaget, IVL Svenska Miljöinstitutet, SICS – Swedish ICT, Nätverket för Trafik och Miljön (NTM), Chalmers
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2014-02-03 -- 2016-11-30
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: https://www.viktoria.se/projects/ecotell

Projektet bygger upp ett levande ICT-testlab, ett ´Living Lab´, i vilket ett antal fallstudier genomförs med syfte att nyttiggöra den ökade tillgängligheten av fordonsgenererad aktivitets- och driftsdata inom hela transportbranschen (t.ex. bränsleförbrukning, bränslekvalitet, körsträckor,  körmönster/stil, lastmängd, gods och leveransdata samt positioneringsdata). Målsättningen är att skapa förutsättning för aktörerna i transportbranschen att gemensamt och öppet ta fram de metoder, analysverktyg och prototyper som behövs för att transportbranschens olika aktörer ska kunna utveckla sin miljöeffektivitet och därmed accelerera omställningen till ökad hållbarhet. På grund av trafikens stora miljöpåverkan utgör möjligheten att tillhandahålla allt mer avancerade miljöprodukter och tjänster en central del i fordonstillverkarnas utveckling av sitt produkterbjudande, vilket tillsammans med övriga aktörer inom transportsektorn (bränsleproducenter, infrastrukturhållare, varuägare m.fl.) bidrar till nationens arbete med att nå de uppsatta miljömålen. Resultatet från projektets fallstudier utgörs av prototyper och demonstratorer för effektivare och säkrare kalkyler av transporters prestanda, vilket är nödvändigt för att scenarioberäkna eller följa upp åtgärder för ökad effektivisering.

Description in English

The project wants to build a live ICT test lab , a ´ Living Lab ´, in which a number of case studies will be carried out with the aim of utilizing the increased availability of vehicle -generated activity  and operational data throughout the transportation industry (such as fuel consumption, fuel quality, mileage , driving pattern, cargo quantity, freight and delivery data and positioning data). The goal  is to create the conditions for operators in the transport industry to jointly and openly develop the methods, analytical tools and prototypes needed to develop their environmental efficiency and thereby accelerate the transition to sustainability. Due to transport large environmental impact, the possibility to provide ever more advanced environmental products and services is a key part of the automotive manufacturers developing of their product offering, which, together with the other stakeholders in the transport sector (fuel producers, infrastructure manager, cargo owners and others) contribute to the nation´s efforts to achieve the set objectives. The results from the project´s case studies consist of prototypes and demonstrators for more efficient and secure calculations of transporters performance, which is necessary to calculate scenarios or follow up measures to increase efficiency.

Senast uppdaterad av Magnus Jando