Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ERUF-EKO Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Kontaktperson: Johnny Kronvall
Ansvarig: Johnny Kronvall
Medarbetare: Per Olof Hallin, Simon Siggelsten och Annika Kruuse
Samarbetspartner: Miljöstrategiska enheten vid Miljöförvaltningen i Malmö stad; Serviceförvaltningen vid Malmö stad, Institutet för hållbar stadsutveckling - ISU, SLU Alnarp, LTH Energi- och byggdesign; IVL; MKB.
Finansiär: EUs strukturfonder via Tillväxtverket; Malmö stad
Tidsram: 2008-02-01 -- 2011-02-28
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/www.isumalmo.se/erufeko

Mer än hälften av alla Sveriges lägenheter är byggda under åren 1950-1975. Under 1950-talet byggdes drygt 460 000 lägenheter i flerbostadshus och under perioden 1961-1975 880 000 lägenheter. Också många offentliga byggnader, skolor, dagis, kontorshus och sjukhus är byggda under efterkrigstiden. Dessa byggnader är naturligtvis av varierande standard i dag och den ursprungliga kvaliteten är ojämn. Renoveringsbehovet för alla dessa byggnader är stort i dag och osäkerheten är relativt stor bland fastighetsägare och förvaltare kring hur man i praktiken ska bära sig åt för att åstadkomma hållbara förbättringar i husen och i husens närmiljö. Problem som berör många byggnader gäller onödigt hög energianvändning och utslitna byggnadskomponenter och installationer som behöver renoveras – vatten- och avloppsstammar, tak, fönster, ventilation, fuktskadade badrum med mera. Till detta kommer behov av att förbättra utemiljön kring husen och, i många fall, att höja bostadsområdets sociala status.

I projektet Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse kommer små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn i Skåne/Blekinge-regionen att uppmuntras utveckla kunnande och innovativa tjänster och produkter inom miljöområdet, speciellt med tanke på behoven vid förnyelse i efterkrigsårens bebyggelse. Projektet syftar ytterst till att utveckla och driva kunskapsstödet till dessa företag och att katalysera de innovativa processerna.

MKB och Serviceförvaltningen Malmö stad skall tillämpa innovativa tekniker i praktiken i deras fastighetsbestånd medan Urbana studier vid Malmö högskola, SLU Alnarp, LTH Energi- och byggdesign och IVL står för kunskapsgenerering och expertstöd till projektet. Projektarbetet kommer till stora delar att bedrivas inom den så kallade HUR-akademin (Akademin för Hållbar Utveckling av Rekordårens bostadsområden).

ISUs huvuduppgifter i projektet är dels att samordna och praktiskt driva arbetet inom HUR-akademin, dels att genomföra en marknadsundersökning som gäller marknaden för miljöförbättrande tjänster och produkter för efterkrigstidens bebyggelse. Utöver detta kommer, genom ISUs försorg, en faktaspäckad hemsida om ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse att göras tillgänglig på Internet.

Description in English

The project Ecological conversion of postwar settlements, small and medium-sized enterprises in the construction and property sector in Skåne / Blekinge region is encouraged to develop knowledge and innovative services and products in the environment, especially given the requirements for renewal in the postwar years building. The project aims ultimately to develop and manage knowledge to support these companies and to catalyze innovative processes.

Senast uppdaterad av Magnus Jando