Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ELIS - Mobile services for energy efficiency in existing buildings

Kontaktperson: Carl Magnus Olsson
Ansvarig: Carl Magnus Olsson
Medarbetare: Paul Davidsson, Andreas Jacobsson, Fredrik Ohlin, Ulrik Eklund, Bo Peterson och Per Linde
Samarbetspartner: BTH, LTH, Ericsson, E.on, IBM, MKB, Malmö Stad, Schneider Electric, Sony Mobile, ST Ericsson, Telia Sonera, Media Evolution, Mobile Heights
Finansiär: Vinnova och projektets samarbetspartners
Tidsram: 2012-09-01 -- 2014-11-30
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap

Projektets grundidé är att utnyttja personliga mobila enheter som katalysator och användargränssnitt för energieffektivisering i befintliga byggnader. Projektets fokus ligger på tjänstenivån varför existerande hårdvara och befintlig infrastruktur kommer att användas i största möjliga mån. Arenan för detta arbete är stadsdelen Hyllie i Malmö Stad och är ett led i genomförandet av programmet Green Digital City där Malmös målsättning är att bli Sveriges mest klimatsmarta stad och där Hyllie ska utvecklas till att bli en pilotstadsdel för Grön IT i Malmö.

Ett antal mobila bastjänster som tillgängliggör relevant information om energianvändande och möjliggör fjärrstyrning av relevant utrustning kommer att utvecklas. En central del av innovationen är det ekosystem av tjänster som bildas av de mer avancerade tjänsterna som kan utvecklas baserat på bastjänsterna. Dessa tjänster kan variera från direkta beslutsstöd för användaren till automatisk styrning och övervakning av systemet. Prototyper för sådana tjänster kommer att tas fram i projektet, och kommer att ha sofistikerade egenskaper som t.ex. kontextmedvetenhet. Dessutom kommer alla protokoll och API:er vara öppna. För tjänsteutvecklingen använder vi s.k. Living labs-metodologi som är slutanvändarcentrerad och baserad på öppen innovation. Specifika affärsmodeller kommer utvecklas baserat på olika incitament för användare.

Description in English

The basic idea of this project is to use personal mobile devices as a catalyst and user interface for energy efficiency in existing buildings. The project focuses on the service level so that existing hardware and infrastructure will be used to the greatest extent possible.

The arena for this work, the district Hyllie in Malmö City is part of the implementation of the program Green Digital City, where Malmö´s goal is to become Sweden´s most environmentally friendly city and where Hyllie is to become a pilot area for Green IT in Malmö.

A number of basic mobile services will be developed that make available relevant information on energy use, as well as allowing for remote control of the relevant devices. A central part of the innovation is the ecosystem of services consisting of the more advanced services that can be developed based on basic services. These services can range from decision support for the user to automatic control and monitoring of the system. Prototypes of such services will be developed in the project, and will have sophisticated features such as context-awareness. In addition, all protocols and APIs will be open. For service development, we use the so-called Living Labs methodology that is end user-centric and based on open innovation. Specific business models will be developed based on various incentives to users.

Senast uppdaterad av Magnus Jando