Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dry mouth syndrome in relation to film-forming properties of saliva

Kontaktperson: Christina Diogo Löfgren
Ansvarig: Christina Diogo Löfgren
Medarbetare: Cecilia Christersson och Ann Wennerberg
Samarbetspartner: Mats Stading, SIK, Göteborg, Leif Bohlin, Reologen, Lund
Finansiär: Malmö högskola, Svenska tandläkaresällskapet, TePe
Tidsram: 2002-07-01 -- 2012-06-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

De specifika målen inom ramen för mitt forskningsprogram är:
1. Att studera förekomsten av subjektiv muntorrhet (enkät) samt att mäta mängden producerad saliv (sialometri) hos a) 200 slumpmässigt utvalda personer i Malmö b) 200 tandvårdssökande personer till avd för Oral Diagnostik, Tandvårdshögskolan, Malmö
2. Att karakterisera och jämföra proteinsammansättning i saliv respektive salivfilmer
3. Att karakterisera salivens filmbildningsförmåga hos a) individer med subjektiv muntorrhet b) individer med uppmätt nedsatt salivsekretion samt ålders-och könsmatchade kontrollgrupper för a) och b)
4. Att jämföra filmbildningens egenskaper hos a) individer med subjektiv muntorrhet b) individer med uppmätt nedsatt salivsekretion


En förutsättning för oral hälsa är att saliven kan skydda slemhinnor, tänder och ersättningsmaterial i munhålan mot mekaniska och kemiska angrepp. En väl fungerande saliv är sammansatt av komponenter som bildas i salivkörtlarna. För att dessa skall kunna utöva ett effektivt skydd måste saliven spridas i ett tunt skikt, en sk salivfilm, över exponerade ytor. Denna salivfilm utgör det första lagret i skyddsbarriären där även de ytligaste cellagren i den orala slemhinnan ingår. Vid brist på saliv uppstår olika symptom såsom uttorkade och sårgjorda slemhinnor, kraftigt tandslitage, svårigheter att tala, svälja och bära protes, samt snabbt utvecklande karies. Ett antal salivproteiner har identifierats och tillskrivits specifika skyddsfunktioner. Generellt används idag metoder främst för att mäta mängden producerad saliv. Få metoder finns för att bestämma den producerade salivens kvalitet och det saknas kliniska metoder för att mäta salivfilmens kvalitet och funktion.
Ett antal kliniska studier har rapporterat en svag till obefintlig korrelation mellan den uppmätta salivmängden och individens egna subjektiva upplevelse. Detta tyder på att salivens smörjande och vätande funktion till större del är beroende av salivens sammansättning än den producerade mängden.

Publikationer inom projektet

Arvidsson A, Löfgren CD, Christersson C, Glantz PO, Wennerberg A (2004).
Characterisation of structures in salivary secretion film formation. An experimental study with atomic force microscopy. Biofouling 20(3):181-8.

Diogo Löfgren C, Isberg P-E, Christersson C (2009).Screening for oral dryness in relation to salivary flow rate addresses the need for functional tests of saliva. Accepted for publication in Oral Health and Preventive dentistry 2009.


Abstracts

Stading M, Johansson D, Diogo Löfgren C ,  Christersson C (2009)
Viscoelastic properties of saliva from different glands

ANNUAL TRANSACTIONS OF THE NORDIC RHEOLOGY SOCIETY

Ett övergripande mål är att tidigt kunna identifiera både avvikelser i den producerade salivens sammansättning och nedsättning av salivfilmens skyddspotential.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando