Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet - olika perspektiv på att framträda

Kontaktperson: Maria Norstedt
Ansvarig: Maria Norstedt
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: AFA försäkring
Tidsram: 2013-08-01 -- 2016-11-30
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

I forskningsprojektet ”Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet – olika perspektiv på att framträda” (finansierat av AFA försäkringar, 20130801-20160228, medelförvaltare sociologiska institutionen, Lunds universitet) studeras individers erfarenheter av dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet. Dolda funktionsnedsättningar innebär att de antingen är dolda för omgivningen för att de inte syns rent fysiskt/materiellt på kroppen eller för att personen ifråga aktivt döljer dem genom olika strategier. Studier om dolda funktionsnedsättningar har varit relativt frånvarande inom funktionshinderforskningen. Studiens syfte är att förstå och identifiera aspekter i arbetslivet som inverkar på om, hur, när och för vem personer framträder, alternativt inte framträder, med sina dolda funktionsnedsättningar samt bidra med kunskap från en svensk kontext till detta växande fält inom funktionshindersforskningen.

För att förstå erfarenheter och praktiker som kringgärdar framträdande har semistrukturerade djupintervjuer gjorts med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar, med arbetsgivarrepresentanter och med professionella från företagshälsovården.

För att personer med personalansvar ska kunna arbeta stödjande och med rehabilitering- och anpassningsansvar, är ökad kunskap om framträdande med dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet viktig. Den här studien bidrar till ny förståelse där beslut om framträdande inte enbart ses som ett uttryck för ärlighet eller oärlighet utan också som påverkade av sociala och kulturella föreställningar om arbete och funktionsnedsättningar. 

Description in English

The research project “Hidden impairments in the working life – different perspectives on disclosure” (funded by AFA Insurance, 2013-2016, at the Department of Sociology, University of Lund), studies individuals' experiences of hidden impairments in the workplace.

The term hidden impairments indicates that the impairment is either hidden from the surroundings and that they cannot be seen physically/materially on the body or, that the person actively conceals them through various strategies.

Research into hidden impairments are relatively few in disability studies. This study aims at understanding and identifying aspects of working life that affect whether persons choose to disclose or not their hidden impairment and how, when and to whom they might be disclosed. Thereby the study contributes to this growing field within disability studies in a Swedish context.

To understand the experiences and practices surrounding disclosure, semi-structured interviews have been carried out with people who have hidden impairments, with employers' representatives and professionals from occupational health services.

For professionals who work with rehabilitation and personnel responsibilities, increased knowledge of disclosure and hidden impairments is crucial. This study contributes to an understanding where decisions on disclosure are not only to be seen as expressions of honesty or dishonesty, but also influenced by social and cultural beliefs about work and disabilities.

Senast uppdaterad av Magnus Jando