Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det professionella uppdraget i förändring

Kontaktperson: Sven Persson
Ansvarig: Sven Persson
Medarbetare: Ingegerd Tallberg Nroman
Finansiär: -
Tidsram: 2014-05-01 -- 2015-03-19
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/~/link/8e065bf2ec88413abc5b29fdf8c28609.aspx

Projektet innebär en uppföljning av tidigare studier av lärarstuderande och yrkesverksamma förskollärare i olika socioekonomiska områden. Utgångspunkten är att förskollärarens uppdrag har förändrats under de senaste årtiondena i riktning mot en mer kunskapsinriktad och lärandefokuserad pedagogisk praktik. Denna process är global och nära kopplad till utbildningspolicy och forskning om förskolans betydelse för barnens fortsatta lärande i skola och senare i livet.

I denna enkät- och intervjustudie undersöker vi betydelsen av denna förändringsprocess utifrån hur blivande förskollärare i början och slutet av utbildningen föreställer sig det professionella uppdraget. Teman som behandlas är förskollärarstudenters syn på förskolans uppdrag, förskollärarnas viktigaste uppgifter, ansvarsfördelning mellan hem och förskola samt utbildningens betydelse. I denna design kan studerandes och yrkesverksammas svar jämföras och analyseras. Datamaterial samlas i under hösten 2014.

Description in English

The project is a follow-up to a previous study of student teachers and preschool teachers in different socio-economic areas. The premise is that the preschool teacher's assignment has changed in recent decades towards a more knowledge-oriented and learning-focused educational practice. This process is global and closely linked to education policy and research on preschool importance for children's continued learning in school and later in life.

In this questionnaire and interview study, we investigate the significance of this change. Pre-school teacher students at the beginning and end of the program envisions the professional assignment. Topics covered include pre-school student teachers' views on pre-school assignment, preschool teachers key tasks, shared responsibilities between home and preschool and the importance of education. In this design, students 'and professionals' responses are compared and analysed. Datasets are collected in in autumn in 2014.

Senast uppdaterad av Magnus Jando