Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det KRAV-märkta barnet. Om subjektskonstruktioner i Lärande för hållbar utveckling.

Kontaktperson: Malin Ideland
Ansvarig: Malin Ideland
Medarbetare: Claes Malmberg och Per Hillbur
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2012-01-01 -- 2014-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Natur-miljö-samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

(In English: see below)

Syftet med projektet Det KRAV-märkta barnet är att undersöka vem och vad som inkluderas respektive exkluderas i ”Lärande för hållbar utvecklig”. Vi vill analysera vilka hållbarhetsproblem som framställs som viktiga att lösa, vem som ska lösa dem, med hjälp av vilka aktiviteter och med vilka uttalade intentioner. Vi vill samtidigt undersöka vilka subjekt och vilka frågor som beskrivs som ”icke-önskvärda” eller helt enkelt inte är uttalade.

Studien undersöker material om ”Lärande för hållbar utveckling” som har direkt relevans för skolan. Empirin inkluderar läromedel som ges ut från förlag såväl som läromedel som är producerat utanför skolans egen kontext, t.ex. webbmaterial från intresseorganisationer samt relevanta policydokument.

Analysmetoden är inspirerad av diskursteori. Vi kommer att undersöka vad som sägs i materialet, men också vilka diskursiva tystnader som finns – för att analysera vem och vad som exkluderas i talet om ”Lärande för hållbar utveckling” – framförallt i termer av social klass och nationell identitet. Vem är det som ingår i normen, och vem är det som anses behöva hjälpas in i normen. 

Idag är fältet ”Lärande för hållbar utveckling” behäftat med ”goda intentioner” och föreställningar om ”det föredömliga livet” och ”den önskvärda framtiden”. Vi vill bidra till diskussionen om vems frågor som denna ”utbildning för alla” tar upp och därmed också kunna peka på vems frågor som inte förs fram. Vi vill också ge ett teoretiskt bidrag till hur politiska reformer och pedagogiska lösningar möjliggör och omöjliggör olika subjektspositioner.

 

Projektets publikationer och konferenspresentationer:

Hillbur, Per., Ideland, Malin. & Malmberg, Claes. (2016), Response and responsibility. Fabrications of eco-certified citizens in Swedish curricula 1962-2011. Journal of Curriculum Studies länk

Ideland, Malin. (forthcoming) The action-competent child: Responsibilization through practices and emotions in environmental education. Accepted for Knowledge cultures 2/2016.

Ideland, Malin. & Tröhler, Daniel. (2015) Calling for sustainability: WWF’s global agenda and teaching Swedish exceptionalism. In: Tröhler, D & Lenz, T. (eds): Trajectories in the development of modern school system. Between the national and the global. New York: Routledge. 

Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) La llamada a la sostenibilidad : la agenda global del WWF y la excepcionalidad de la enseñanza en Suiza. I: Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.): Trayectorias del desarrollo de los sistemas educativos modernos Entre lo nacional y lo global. Octaedro, 223-238, ISBN 978-84-9921-781-9, URL [länk], 

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2015) "Governing ‘eco-certified children’ through pastoral power : critical perspectives on education for sustainable development". Environmental Education Research, 21(2), 173-182., ISSN 1350-4622, DOI [länk]

Ideland, Malin (2015). Frigående, närodlad och vetenskapligt utprovad. Om kriterier för det KRAV-märkta barnet i ett neoliberalt samhälle. Educare Konferens, Malmö University, 2015-12-10

Hillbur, P: (2015). Teaching Uncertainty in the Audit Society. ECER 2015, European Conference on Educational Research, Sept 8-11, Budapest, Hungary.

Ideland, Malin. (2015) The Action-competent child. Producing differences through good intentions. ECER, Budapest 2015-09-10.

Ideland, Malin. & Malmberg, Claes. (2015) Environmental education as epistemological imperialism. How Swedish exceptionalism is constructed through an Otherness Machinery. WEEC, Gothenburg, 31 June-2 July, 2015.

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället. I: Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.). Studentlitteratur, 127-146, ISBN 978-91-44-09568-4 

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "‘Our common world’ belongs to ‘Us’ : constructions of otherness in education for sustainable development" Critical Studies in Education, 55 (3), 369-386, Taylor & Francis, ISSN 1750-8487, DOI [länk], 

Ideland, Malin (2014) Global responsibility or eco-certified nationalism? About impossibilities of non-colonial ESD. Keynote presented at IOSTE XVI, Kuching, Malaysia 21-27/9 2014.

Ideland, Malin (2014) KRAV-märkta barn i kampen för hållbar utveckling. Konferens om forskning, utbildning och lärande i mångfaldens förskola, Malmö University 2014-10-02.

Malmberg, Claes & Ideland, Malin (2014) The West and the Rest. Constructions of Us and Them in Education for Sustainable Development. NFSUN, Helsingfors, Finland, 4 – 6 juni

Hillbur, Per; Ideland Malin and Malmberg, Claes: (2013). Conviction or Confusion about a Common Future: The Political technology of Uncertainty in Education for Sustainable Development. Accepted paper for ECER Conference 2013, "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey September, 10-13  2013

Ideland, Malin & Malmberg, Claes (2013) Eco-certified students? The governance of souls in Education for Sustainable Development. ESERA, Nicosia, Cypern, 3-7 september 2013.

Hillbur, Per (2013) "Good to Be Different? On Cosmopolitanism, Pluralism and ‘the Good Child’ in Swedish Educational Policy". Educare 2013:2

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2013) "Eco-certified students? The governance of souls in Education for Sustainable Development" (paper) URL [länk]

Hillbur. P; Ideland, M and Malmberg, C: (2012). Who fits into the science classroom? – the construction of the ”good child” in education for sustainable development. International Organization of Science and Technology Education (IOSTE) symposium XV, Hammamet, Tunisia, Oct 28 – Nov 3, 2012.

Malmberg, Claes, Hillbur, Per & Ideland, Malin (2012) The Eco-labeld child. Transboundary learning beyond disciplines - Sustainable development opening up research dialogues. GRESD – conference, October 9 – 11, Umeå

Hillbur, P and Malmberg, C: (2011). Subject Constructions in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education? Out & About - Perspectives on Outdoor Education, Malmö, September 28, 2011


 


Description in English

The aim of the project The Eco-certified child. Constructions of desirable subjects in Education for Sustainable Development is to examine who and what is included or excluded in the field of "Education for sustainable development ". We want to analyze which sustainability problems that are presented as important to solve, who should solve them, using what activities and with the declared intentions. We will also examine what subjects positions that are described as "undesirable "or simply are not pronounced.

The study examines texts about "Education for Sustainable Development" which has direct relevance to school. The empirical data include published textbooks as well as educational materials that are produced outside the school context, such as Web material from interest groups and relevant policy documents.

The analysis method is inspired by discourse theory. We will examine what is said in the data, but also existing discursive silences - to analyze who and what is excluded in the talk about "Education for sustainable development" - particularly in terms of social class and national identity. Who represents the norm, and who is considered to be helped into the norm. 

Today is "Education for Sustainable Development" tainted by "good intentions" and notions of the "exemplary life" and "desirable future". We want to contribute to the discussion about whose questions this "Education for All" report and also be able to point out whose issues are not raised. We also provide a theoretical contribution to understanding of how political reforms and pedagogical models allow and not allow different subject positions.

 

Publications and conference papers:

Hillbur, Per., Ideland, Malin. & Malmberg, Claes. (2016), Response and responsibility. Fabrications of eco-certified citizens in Swedish curricula 1962-2011. Journal of Curriculum Studies länk

Ideland, Malin. (forthcoming) The action-competent child: Responsibilization through practices and emotions in environmental education. Accepted for Knowledge cultures 2/2016.

Ideland, Malin. & Tröhler, Daniel. (2015) Calling for sustainability: WWF’s global agenda and teaching Swedish exceptionalism. In: Tröhler, D & Lenz, T. (eds): Trajectories in the development of modern school system. Between the national and the global. New York: Routledge. 

Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) La llamada a la sostenibilidad : la agenda global del WWF y la excepcionalidad de la enseñanza en Suiza. I: Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.): Trayectorias del desarrollo de los sistemas educativos modernos Entre lo nacional y lo global. Octaedro, 223-238, ISBN 978-84-9921-781-9, URL [länk], 

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2015) "Governing ‘eco-certified children’ through pastoral power : critical perspectives on education for sustainable development". Environmental Education Research, 21(2), 173-182., ISSN 1350-4622, DOI [länk]

Ideland, Malin (2015). Frigående, närodlad och vetenskapligt utprovad. Om kriterier för det KRAV-märkta barnet i ett neoliberalt samhälle. Educare Konferens, Malmö University, 2015-12-10

Hillbur, P: (2015). Teaching Uncertainty in the Audit Society. ECER 2015, European Conference on Educational Research, Sept 8-11, Budapest, Hungary.

Ideland, Malin. (2015) The Action-competent child. Producing differences through good intentions. ECER, Budapest 2015-09-10.

Ideland, Malin. & Malmberg, Claes. (2015) Environmental education as epistemological imperialism. How Swedish exceptionalism is constructed through an Otherness Machinery. WEEC, Gothenburg, 31 June-2 July, 2015.

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället. I: Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.). Studentlitteratur, 127-146, ISBN 978-91-44-09568-4 

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "‘Our common world’ belongs to ‘Us’ : constructions of otherness in education for sustainable development" Critical Studies in Education, 55 (3), 369-386, Taylor & Francis, ISSN 1750-8487, DOI [länk], 

Ideland, Malin (2014) Global responsibility or eco-certified nationalism? About impossibilities of non-colonial ESD. Keynote presented at IOSTE XVI, Kuching, Malaysia 21-27/9 2014.

Ideland, Malin (2014) KRAV-märkta barn i kampen för hållbar utveckling. Konferens om forskning, utbildning och lärande i mångfaldens förskola, Malmö University 2014-10-02.

Malmberg, Claes & Ideland, Malin (2014) The West and the Rest. Constructions of Us and Them in Education for Sustainable Development. NFSUN, Helsingfors, Finland, 4 – 6 juni

Hillbur, Per; Ideland Malin and Malmberg, Claes: (2013). Conviction or Confusion about a Common Future: The Political technology of Uncertainty in Education for Sustainable Development. Accepted paper for ECER Conference 2013, "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey September, 10-13  2013

Ideland, Malin & Malmberg, Claes (2013) Eco-certified students? The governance of souls in Education for Sustainable Development. ESERA, Nicosia, Cypern, 3-7 september 2013.

Hillbur, Per (2013) "Good to Be Different? On Cosmopolitanism, Pluralism and ‘the Good Child’ in Swedish Educational Policy". Educare 2013:2

Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2013) "Eco-certified students? The governance of souls in Education for Sustainable Development" (paper) URL [länk]

Hillbur. P; Ideland, M and Malmberg, C: (2012). Who fits into the science classroom? – the construction of the ”good child” in education for sustainable development. International Organization of Science and Technology Education (IOSTE) symposium XV, Hammamet, Tunisia, Oct 28 – Nov 3, 2012.

Malmberg, Claes, Hillbur, Per & Ideland, Malin (2012) The Eco-labeld child. Transboundary learning beyond disciplines - Sustainable development opening up research dialogues. GRESD – conference, October 9 – 11, Umeå

Hillbur, P and Malmberg, C: (2011). Subject Constructions in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education? Out & About - Perspectives on Outdoor Education, Malmö, September 28, 2011

Senast uppdaterad av Magnus Jando