Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den problematiska lusten - om sexuell lust och olust i olika åldrar och livssituationer

Kontaktperson: Sven-Axel Månsson
Ansvarig: Sven-Axel Månsson
Medarbetare: Charlotta Löfgren-Mårtenson, Gunnel Brander, Niels Ulrik Sörensen, Århus universitet och Danmark
Finansiär: Ansökan till Vetenskapsrådet
Tidsram: 2011-01-01 -- 2014-11-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/kossa

Det påstås ofta att vi lever i ett översexualiserat samhälle, där sex är ständigt närvarande i tv, reklam, tidningar, musik, och film. Men hur ser det ut med den sexuella lusten? Sedan andra halvan av 1990-talet har det gjorts studier som visar att problem med den sexuella lusten ökar hos såväl män som kvinnor, samt att låg sexuell lust eller ingen lust alls är den av kvinnor oftast rapporterade orsaken till att man söker sexologisk hjälp. Syftet med studien är att undersöka och analysera upplevelser och betydelser av sexuell lust och olust för män och kvinnor i olika åldrar och livssituationer samt bidra till teoriutvecklingen om sexuell lust. Vårt syfte kan brytas ner i följande specifika frågeställningar:
1. När en person säger sig uppleva sexuell lust, vilken typ av kroppsliga sensationer, tankar, känslor eller upplevelser avses då?
2. Vad tänder man sexuellt på hos den andre (kroppens utseende, sexuell prestationsförmåga, genitalier, lukter, mentalitet, intelligens, social position m.m.) och vem är lusten riktad mot (det andra könet, ens eget kön eller båda könen)? Vad tänder man av på?
3. Hur gestaltar sig den sexuella lusten i olika relationer och sociala situationer? Vad bestämmer huruvida den sexuella lusten upprätthålls eller upphör i en relation? Samt hur definierar och hanterar man sexuella problem, både individuellt och i en relation?

Ett genomgående tema är om och vilken utsträckning dessa förhållanden förändras under individens livsförlopp. Är det till exempel möjligt att identifiera olika livslinjer eller övergångar hos män och kvinnor i olika åldrar och livssituationer när det gäller förhållandet till den sexuella lusten? Preliminära resultat från en förstudie som genomfördes under 2009 visar att den sexuella lusten tycks ha olika betydelser och funktioner i olika faser av livet; vidare att familje- och arbetslivssituationen ser ut att ha konsekvenser för hur den sexuella lusten kan uttryckas. Kvinnorna pekar på relationen till partnern och det sexuella samspelets karaktär och vikten av att låta den sexuella lusten ta plats i livet. Samma gäller männen, som dock poängterar att de är otillfredsställda med bristen på sexuellt manöverutrymme i vardagslivet. Att känna sig nöjd med sin kropp och med den andres fysik tycks vara viktigt för både män och kvinnor. Ju äldre man är, desto större roll förefaller hygien, motion och hälsa spela som främjande faktorer för den sexuella lusten. Samtalen med framför allt de yngre i förstudien kom att röra sig mycket om lust, inte bara sexuell lust utan lust som en generell princip. Det förefaller helt enkelt som om en lång rad aspekter av tillvaron, inte bara sexualiteten, betraktas genom en slags lustoptik. Att känna lust tycks ha blivit en bredare norm bland unga; en norm som dessutom tycks skapa press och förväntningar, både i och utanför det sexuella. Analysen av detta vill vi fördjupa i huvudstudien, också när det gäller konflikter och upplevda problem kopplade till minskad lust och sexuell aktivitet under olika tidsperioder i livet. Vi avser att djupintervjua ett 60-tal kvinnor och män i olika åldrar och livssituationer. Studien ingår i forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete vid Malmö högskola som leds av professor Sven-Axel Månsson.

Description in English

The aim is to study and analyze experiences and meanings of sexual desire and lack of desire among women and men of different age groups and life situations and to contribute to theory development about sexual desire. More specifically the research questions are:
1. When a person talks about sexual desire, exactly which type of bodily sensations, thoughts, and emotions are referred to?
2. Which is the sexual meaning of the body and the sexual organs, mentalities, intelligence, social position, etc.? And which are the objects of desire, the opposite gender, one’s own or both?
3. How does sexual desire express itself in relationships and social situations? And what decides if sexual desire survives or ends in a relationship? Finally, how are sexual problems defined and managed?
This will be analyzed in relation to continuities and changes in the life course of the individual. Is it possible to identify trajectories or transitions in different age groups and life situations in relation to sexual desire? So far, research has only given us partial answers to these questions, which means that clinical sexology lacks knowledge when it comes to treatment of problems that follow from or causes lack of sexual desire. Furthermore, there is a lack of theoretical models for research about sexual desire. One aim of the study is to develop such a model, which will take biological, psychological and social factors and the interaction between them into consideration.

Senast uppdaterad av Magnus Jando