Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den motsättningsfyllda urbanismen

Kontaktperson: Katarina Nylund
Ansvarig: Katarina Nylund
Medarbetare: Mattias Kärrholm (MAH), Guy Beaten (LU), Bengt Holmberg (LU), Eva Kristensson (SLU) och Nora Räthzel (Umeå universitet)
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Umeå Universitet och SLU Alnarp
Finansiär: Formas
Tidsram: 2006-01-01 -- 2012-09-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap


Den motsättningsfyllda urbanismen – om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i planeringen av det nya stadslandskapet

 

Projektets syfte är att utveckla begrepp och teori som gör det möjligt att hantera frågor kring det nya stadslandskapet på ett mera sammanhängande sätt. Under de senaste decennierna har staden fått en allt större utbredning och gränserna mellan stad och land har suddats ut. Vår uppfattning är att staden har förändrats så radikalt att vi för närvarande saknar begrepp för att förstå det nya stadslandskapet. Såväl stadsforskare som planeringsmyndigheter arbetar i dag utifrån en delvis föråldrad syn på staden som försvårar övergången till en bärkraftig samhällsutveckling. Tendensen är i dag att parallella urbana projekt utvecklas, vars syfte är att främja olika bärkraftighetskriterier. Projekten är sällan samordnade och riskerar i värsta fall att motarbeta varandra.

 

Genom att analysera ett antal pågående stadsutvecklingsprojekt i Malmö/Lund regionen, strävar vi efter att fördjupa förståelsen för vilka föreställningar om ekologisk, ekonomisk, social och arkitektonisk hållbarhet som ligger till grund för olika urbana policy initiativ; i vilken utsträckning har olika och t.o.m. motstridiga föreställningar om en hållbar stadsutveckling påverkat projekten? Hur förhåller sig olika bärkraftskriterier till varandra? Och i förlängningen: Hur kan man utveckla strategier för att överbrygga den växande klyftan mellan, å ena sidan, en allt mer specialiserad urban forskning, och, å den andra, en planeringspraktik i växande behov av syntetiserande perspektiv.

 

I våra analyser av ekologisk hållbarhet, läggs fokus på infrastruktur, som är den i särklass viktigaste faktorn när det gäller struktureringen av stadslandskapet och där stora ekologiska vinster kan hämtas om biltrafiken reduceras; i analysen av social hållbarhet fokuseras aktuella initiativ som har tagits för att främja integrationen mellan olika befolkningsgrupper, och i analysen av ekonomisk hållbarhet sätts fokus på det sätt på vilket arkitektur och stadsplanering har använts i syfte att förbättra regionens image och attrahera nya verksamheter.

 

Det är vår uppfattning att stadsforskningen i dag är alltför specialiserad, frågor om social segregation behandlas av sociologer, frågor om infrastruktur behandlas av trafikingenjörer, medan frågor om stadens ekonomiska attraktionskraft behandlas av geografer och arkitekter. Samtidigt har planeringen blivit en allt mer komplicerad och svårhanterlig verksamhet, där det tycks allt svårare att läsa samman alla relevanta aspekter inom ramen för de konkreta projekten. Eftersom forskningsprojektet ”Den motsättningsfyllda urbanismen” genomförs i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan alla dessa fackgrupper ökar möjligheterna att tillgodose den praktiska planeringens behov för ett syntetiserande perspektiv. Fokus läggs således på hur de olika bärkraftskriterierna förhåller sig till varandra, hur olika förvaltningar kan samverka kring planering och genomförande samt hur projekten kan koordineras på urban och regional nivå.

Description in English


The Contradictory Urbanism – On Economic, Social and Ecological Sustainability in the Planning of the New Urban Landscape.

The aim of the research project is to develop a new conceptual framework that can deal more coherently and appropriately with the new urban landscape. In recent decades, the city has changed so dramatically that we presently lack adequate concepts to understand the new urban landscape. While the city is spreading, and borders between city and country have largely vanished, urban researchers and planning authorities continue to work with largely outdated perspectives that stand in the way of a transition towards more sustainable urban development. The tendency is that parallel urban projects try to meet different criteria of sustainability, leading to a lack of coordination and contradictions between different urban projects.

By analyzing a number of on-going projects of urban development in the Malmö/Lund region, we aim at deepening an understanding of the conceptions of ecological, economic and social sustainability that underlie the urban policy initiatives: what are the roles of the different actor groups during initiation and implementation of a particular project; how have the relation between public and private spheres, between different levels of planning, and between authorities and citizen groups, affected the concrete shaping of the project, and finally, and most importantly, to what extent have different and contradictory visions of a sustainable urban development been provided for.

In our analyses of ecological sustainability, our focus is on infrastructure, which we consider to be the most powerful factor in shaping the urban landscape, and which rightly used can contribute to considerable reductions in carbon dioxide emissions; in the analyses of social sustainability the focus is on the initiatives taken to further integration between different population groups, and in the analyses of economical sustainability the focus is on the ways that architecture and urban planning have been used in order to improve the urban image and attract new enterprises.

It is our conviction that urban research today is too specialized; questions of social segregation are treated by sociologists and questions of infrastructure by traffic engineers, whereas questions of economic competitiveness are treated by geographers and architects. Simultaneously urban planning has developed into a complicated enterprise where it seems more and more difficult to balance all the relevant aspects within the frame of existing planning projects. Due to interdisciplinary cooperation between all these disciplines, the research project on contradictory urbanism aims at giving a more synthesised picture of the contemporary urban situation thereby meeting the needs by practical planning.  The focus is on the way that different sustainability criteria are related to each other, as well as on the way that practical planning projects can be coordinated between different administrations at urban and regional levels.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando