Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Delaktighet och hälsa. Med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa

Kontaktperson: Oscar Andersson
Ansvarig: Staffan Berglund
Medarbetare: Ingrid Kihlsten, Per-Anders Tengland, Magnus Wemme och Magdalena Nordin
Samarbetspartner: Region Skåne, Centrum för livsstilsfrågor
Finansiär: Region Skåne, Malmö högskola
Tidsram: 2009-09-01 -- 2011-01-15
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Språk migration och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

I pilotstudien Delaktighet och hälsa presenteras de teoretiska och empiriska skälen för hur och varför deltagarbaserad aktionsforskning skulle kunna vara ett framkomligt sätt att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa och livskvalitet. Rapporten förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskridande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få tillstånd ett mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över användningen av samhällets resurser.

Studien bekräftar en påtaglig ojämlikhet i välbefinnande bland ungdomar. Överraskande nog återfinns i vårt slumpartade, och relativt begränsade, urval av informanter i princip hela kontinuumet av ungdomars varierande livssituationer, från idyllisk tillvaro till ohygglig utsatthet i form av misshandel och sexuella övergrepp. Studien ger i hög grad kvalitativt liv åt det vi redan vet statistiskt om inte minst ungdomars psykiska ohälsa och olika riskbeteenden. Bruk/missbruk av alkohol, tobak och narkotika preparat är påtagligt närvarande bland ungdomar i Simrishamn och oväntat många uppvisar olika kombinationer av stress, maktlöshet och/eller utanförskap.

Description in English

In the pilot study Delaktighet och hälsa presents the theoretical and empirical foundations for how and why participatory action research could be a passable way to improve the conditions for youth groups health and quality of life. The report advocates’ on the one hand increased inter-sectoral cooperation between researchers and civil servants and on the other hand close collaboration with the youth groups themselves. It is in many ways a question of organizing a more equal exchange of knowledge and assets between groups on different hierarchical levels in society.

The study confirms an apparent inequality in well-being among youth groups in Simrishamn. There was unexpected in our random, and relatively limited, selection of informants broadly speaking the whole continuum of youths from varying life situations, from idyllic existence to gruesome exposure in the form of maltreatment and sexual encroachment. The study gives qualitative depth and detail to what we already know by statistics about youths mental ill-health and different risk behaviours. Use/abuse of alcohol, tobacco and narcotic substances is conspicuously present among youth groups in Simrishamn and unexpectedly many shows different combinations of stress, powerlessness and/or social exclusion.

Senast uppdaterad av Magnus Jando