Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Del@aktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på nätet

Kontaktperson: Lotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Martin Molin Högskolan Väst
Medarbetare: Emma Sorbring Högskolan Väst
Samarbetspartner: Högskolan Väst
Finansiär: Forte
Tidsram: 2015-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-ktighet-pa-natet-om-sarskoleelevers-identitetsskapande-aktiviteter-pa-internet

Trots att forskning kring ungdomars identitetsskapande processer på internet är ett växande område saknas studier som belyser särskoleungdomars förutsättningar. Idag finns en ny generation som utvecklat alternativa sätt att förhålla sig till frågor om delaktighet och identitet på nätet. Det handlar om hur de väljer att presentera sig själva, hur de navigerar i olika sociala medier (t.ex. bloggar och Facebook) och vilka webbaserade forum som de besöker. Genom att presentera sig själva genom beskrivningar av egna intressena och personliga egenskaper istället för att berätta om funktionsnedsättningen utvecklas s.k. alternativa identiteter, där funktionsnedsättningen inte sätts i fokus.

Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) har i olika grad språkliga och kommunikativa begränsningar som å ena sidan gör att värdet av nya sociala arenor är stort, å andra sidan kan internetanvändande också vara problematiskt. I en nyligen genomförd pilotstudie fann vi att professionella (lärare) uttrycker oro för att ungdomar med IF ska fara illa och hamna i icke önskvärda situationer (t.ex. bli lurade eller utnyttjade), medan föräldrar huvudsakligen ser internet som en möjlig framtida arena för utvecklande av sociala relationer. Tidigare studier visar att unga med IF bekymrar sig för att hamna utanför gemenskapen med andra ungdomar, och att många de facto är mer ensamma än andra. Ändå saknas kunskap om komplexiteten bakom dessa processer.

Vårt projekt avser att flytta fram kunskapsfronten när det gäller identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med IF. Med hjälp av kombinerade metoder vill vi studera självpresentationer i relation till kontextuella förutsättningar för identitetsskapande på internet utifrån ungdomars, föräldrars och professionellas perspektiv. Forskargruppen har genom sin tvärdisciplinära och lärosätesöverskridande sammansättning tillsammans lång erfarenhet av att genomföra såväl kvantitativa som kvalitativa studier med relevans för området.

Description in English

Although research on young people's identity formation processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for pupils with intellectual disabilities (ID). Today there is a new generation of young people with ID who has developed new and alternative ways of relating to issues of participation and identity. It's about how they choose to present themselves, how they navigate the various social media (eg. blogs and Facebook) and the web-based forums they visit. By presenting themselves through descriptions of their own interests and personal characteristics instead of exposing the disability so-called alternative identities can be developed, where disability is not put in focus.

Young people with ID often have different degrees of linguistic and communicative constraints on the one hand that the value of new social arenas can be large, on the other hand, the use of the Internet could also be problematic in different contexts. In a pilot study we found that professional (teachers) expressed concern that young people will get hurt and end up in undesirable situations (such as being cheated or abused), while parents mainly sees the Internet as a possible future venue for the development of new and ongoing social relations. Previous studies show that young people with ID are concerned about being marginalized community with other young people, and that many are in fact lonelier than others.

The project intends to advance the frontiers of knowledge in terms of identity-building activities on the Internet by young people with ID. Using combined methods, we want to study young people's self-presentations in relation to contextual conditions for identity formation on the Internet based on young people, parents and professionals (teachers and care staff) perspective.

Senast uppdaterad av Magnus Jando