Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Culture, occupation and occupational therapy in mental health care context

Kontaktperson: Parvin Pooremamali
Ansvarig: Mona Eklund, Department of Health Science, Division of Occupational Therapy, Gerontology och Lund University
Medarbetare: Margareta Östman, Mona Eklund LU och Dennis Persson LU
Finansiär: Lindhaga stiftelse, Malmö högskola
Tidsram: 2007-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Medicin

Sverige har karakteriserats som ett land som förändras från att vara homogent till att bli ett mångkulturellt samhälle, och Mellanösternbefolkningen har vuxit snabbt de senaste decennierna. Att ge vård åt patienter och klienter från Mellanöstern presenterar en rad olika utmaningar på grund av att deras kulturs syn på sjukdom, välbefinnande och hälsa och deras beteende i samband med sjukdom och vård är annorlunda än det den ofta svenskfödda personalen är van vid. Kultur är i centrum för dessa faktorer och kulturella skillnader mellan vårdgivare och patienter kan utgöra stora hinder. Arbetsterapeuter och klienter arbetar tillsammans på att återuppbygga klientens funktionsförmåga och självkänsla för att kunna utföra dagliga livets uppgifter inom hans eller hennes kulturella sammanhang.

Denna avhandling avser fyra delstudier:
Delstudi 1 syftar till att undersöka hur arbetsterapeuter upplever mötet med Mellanöstern klienter inom psykiatrisk vård.

Delstudi 2 syftar till att undersöka hur klienter från Mellanöstern upplever mötet med arbetsterapeuten inom psykiatrisk vård.

Delstudie 3 ska vara en fallstudie som beskriver stegen i rehabiliteringen av en ung invandrarkvinna, med särskilt fokus på hennes bikulturella situation och hur identifikation med båda kulturerna förbättrar hennes förmåga att hantera och klara av de destruktiva vaneföreställningar hon lider av samt förbättrar hennes förmåga till engagemang i dagliga aktiviteter.

Delstudie 4 ska undersöka hur personer med Mellanösternbakgrund med psykiskt funktionshinder som deltar i kommunala dagverksamheter upplever värde, mening och tillfredsställelse i samband med dagliga aktiviteter, samt hur dessa faktorer är relaterade till deras upplevelser av egenkontroll, empowerment, social interaktion, välbefinnande och livskvalitet. Ett ytterligare syfte är att jämföra dessa faktorer hos gruppen med Mellanösternbakgrund med svenskfödda personer med jämförbar psykiatrisk problematik.

Description in English

The purpose of this project is to explore the cultural views of reality embedded in occupation, disability and well being from the viewpoints of occupational therapists and Middle clients in the mental health settings. The specific aims are:

(Study I): The aim of this study was to explore experiences and perceptions of occupational therapists working with Middle Eastern immigrant clients in mental health care.

(Study II): The aim of the present study is to explore the major core elements which shape Middle Eastern clients’ experiences and perceptions of occupational therapy in mental health care.

(Study III): The purpose of this study is to describe the therapeutic process of a young immigrant woman’s bicultural self- growth that could improve her ability to manage and cope with the destructive thoughts through involvement in occupational activities. This case study also demonstrates how an integrative approach can be applied in order to weave and integrate existing models and methods in occupational therapy into more flexible, unique and culturally adapted in approaches according to the client’s sociocultural experiences and circumstances.

(Study IV) The aim of this study is investigate the experiences of immigrant clients with mental disability with municipal activity centers as well as explore their experiences of value, meaning, mastery, empowerment and social interaction in relationship to well being, satisfaction with daily occupation and quality of life. Further aim is to explore whether there are differences or similarities between immigrant and Swedish clients with mental disability who engage in the same municipal activity centre.

Senast uppdaterad av Magnus Jando