Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Competence and Labour Market Mobility in Öresund Region

Contact person: Irena Dychawy Rosner
Responsible: Irena Dychawy Rosner
Co-workers: Jacob Løbner Pedersen Interreg koordinator Köpenhamns kommun
Partner: Region Skåne, Malmö Stad, Arbetsförmedlig, Region Hovedstaden, Region Själland, Jobb Center Köpenhamn, Professionshögskolan Metropolitan Köpenhamn, Social och Sundhets Uddanelse Centret, Köpenhamns Tekniske Skole.
Funding: European Union Regionfond - Interreg IV A
Timeframe: 2010-10-01 -- 2014-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://www.jobuddannelse.net/english

Over the past few years there has been a heavy rise of an integration process between the Swedish region of Skåne and the Danish region of Sjaelland. Its intentions and ambition is to make the Öresund Region a powerful motor for growth in Europe (Regional Development Programme for Skåne 2009–2016). There are 3.7 million people living in the region and the employment rate is 73 percent, which may be compared to the 75 percent employment rate for all of Sweden. The number of people with a higher education in Skåne puts the region in fourth place, and a more in depth sector analysis shows that 16 percent of the population is employed in health care, nursing care and/or social services. The global economic turbulence has rendered an uncertain vision of the future why the supply of highly skilled and qualified people in the Öresund Region is seen as a very important investment for the future. The objective of the Öresund Region is to further integrate its arenas of higher education (Swedish Bill 2008/09:175).

Essentially, the ongoing processes are all about complex social as well as societal patterns. This study takes its origin in how the development of a specific battery of interventions can secure dynamic meeting places that stretch over traditionally set boundaries and affect the day-to-day integration of the region. Theoretically, the project relates to innovation processes, and more specifically to the significance of social entrepreneurship where innovative processes have to do with finding alternative solutions to the societal needs that may arise at either individual, organizational or institutional levels.

Other ways of administrating creative innovativeness are being initiated into theories of social entrepreneurship and by creating new space/arenas, which have the capacity to elaborate and combine something already existing but in a new (innovative) fashion. The objective of the current project is to attain a profounder knowledge of the potentials of establishing health care and nursing care education that are suited for, and accommodated to, the Swedish and Danish employment market alike.

The project is comprised by four smaller projects and intends to study:

- how the collaboration between those being part of the process, such as education coordinators, employers and employment agencies/officers of both sides of Oresund – the Swedish (Skåne) and Danish (Sjaelland) can be developed.

- what educational requirements for health care and nursing care need to be considered and what types of education methods need to be developed to increase the employability of these students in within the Öresund Region.

- how the courses of the vocational programmes, such as the Nursing Programmes at Malmö University College and University of Copenhagen, can be developed and adjusted to accommodate employment in health care/nursing care of the Öresund Region.

The overall project work has been organized on the basis of three levels/areas of operation: From the perspective of a comprehensive management level consisting of a steering committee and administrational functions and features; from a business perspective/areas of operation where the projects are pursued and practiced; as well as from the unique and specific aims and objectives of every project and its area of operation respectively. Project manager at Malmö University College is Irena Dychawy Rosner.

Article Social responsibility

Beskrivning på svenska

En integrationsprocess mellan Skåne och Själland har vuxit fram kraftigt under de senaste åren. Dess ambitioner är att Öresundsregionen ska bli en stark tillväxtmotor i Europa (Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016). Det bor 3,7 miljoner människor i regionen och sysselsättningsgraden i Skåne motsvarar 73 procent medan motsvarande värde för riket är 75 procent. Skåne ligger på fjärde plats med hänsyn till andelen högutbildade i befolkningen och mer ingående branschanalyser visar att 16 procent är sysselsatta inom vård, omsorg och sociala tjänster. Ekonomisk turbulens i omvärlden ger osäker framtidsbild och kompetensförsörjningen i regionen ses som en viktig framtidsatsning. På utbildningsområdet, avseende högre utbildning, är det Öresundsregionala målet en mer integrerad utbildningsregion (Prop. 2008/09:175). I grunden handlar de pågående processer om komplexa samhälls- och sociala förlopp. 

Den aktuella studien utgår från hur utveckling av ett specifikt batteri av insatser kan säkra dynamiska mötesplatser som spänner över traditionella gränser och påverkar vardagsintegrationen i regionen. Teoretiskt knyter projektet an till innovationsprocesser, främst betydelsen av socialt entreprenörskap där innovativa förlopp handlar om att hitta alternativa lösningar på de behov som uppkommer i samhället på individ-, organisations eller institutionsnivån. Ett annat sätt att behandla kreativt nyskapande initieras i teorier om det sociala entreprenörskapet och skapandet av utrymmen för kapacitet att kunna kombinera något som redan finns på ett nytt sätt.

Det aktuella projektet skall fördjupa kunskaper om möjligheter till etablering av vårdutbildningar anpassade till den svenska och danska arbetsmarknaden.

Projektet består av delprojekt och ämnar studera

- hur samarbetet kan utvecklas mellan berörda aktörer så som utbildningsanordnare, arbetsgivare och arbetsförmedlare på den svenska och danska sidan av sundet

- vilka utbildningsbehov för vård och omsorg behöver tas hänsyn till och vilka utbildningsformer behöver utvecklas för anställningsbarheten i regionen

- hur professionsprogram så som exempelvis sjuksköterskeprogrammen i Malmö och Köpenhamn kan utveckla och anpassa kurser för anställning inom hälso- och sjukvård i Öresundsregionen

Hela projektarbetet har organiserats utifrån tre nivåer: ett övergripande ledningsnivå bestående av styrgrupp och administrativa funktioner; branschområden där projekten bedrivs; och projektområden som organiseras säreget utifrån sina specifika mål.

Projektledare vid Malmö högskola är Irena Dychawy Rosner.

eu_interreg

Senast uppdaterad av Magnus Jando