Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Clowner i äldreomsorgen

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Medarbetare: Elisabeth Carlson och Elisabeth Mangrio
Finansiär: Region Skåne, Kultur i vården
Tidsram: 2013-09-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Syftet med denna studie är att belysa clownrondens arbete med dementa personer i äldreomsorgen utifrån ett etnografiskt perspektiv. Målsättningen är att se hur interaktionen mellan utbildade äldreomsorgsclowner och dementa personer påverkas i miljön på ett äldreboende

I tidskriften Lancet (2011) konstaterar Warren och Spitzer efter tjugo års forskning att sjukhusclowner reducerar stress hos patienter samt att den nuvarande forskning som pågår internationellt har antytt att clowner även bidrar till psykosocial hälsa hos såväl vårdtagare som personal i äldreboenden. Flera internationella studier har belyst att äldre och dementa personer som bor i äldreboenden har behov av stimulans och kulturella aktiviteter. Stressforskaren Theorell (2009) påpekar att kulturella interventioner fyller en särskild funktion bland dessa aktiviteter för att reducera stress hos äldre personer.  Clownerna använder tekniker som historier, skämt, musik och sång för att stimulera minnesfunktionen och stärka kognitionen hos äldre boende och personer med demens. Deras aktiviteter skiljer sig från sjukhusclowner eftersom de arbetar i miljöer som skall betraktas som ett hem för de äldre. Warren och Spitzer (2011) påpekar att mer forskning är nödvändigt om clowners arbete i äldreomsorgen eftersom deras studier pekar mot att de kan hjälpa personer med demens att bättre förankra sig till sin närmaste omgivning och förbättra minnen från tidigare händelser. Inga tidigare studier i Sverige har belyst interaktionen mellan clowner och äldre dementa personer. Studien genomförs som en etnografisk deltagande observationsstudie som följer en intervention av clownronden under tio veckor på två äldreboende för dementa personer i Skåne. Clownronden arbetar med att integrera dementa personers upplevelser från olika händelser i gestaltande aktiviteter i deras egen boendemiljö. Studien innefattar även fokusgrupper med personalen före och efter interventionen för att från personalens perspektiv fördjupa förståelsen av clownronden betydelse i arbetet med dementa personer.

Description in English

The purpose of this study is to investigate medical clown work with people with dementia in the elderly care from an ethnographic perspective. The goal is to see how the interaction between trained elderly clowns and demented individuals affect  the environment at a nursing home.


In an article in the Lancet (2011) Warren and Spitzer conclude after twenty years of research that hospital clowns reducing stress in patients and that clowns also contributes to psychosocial health among both residents and staff in nursing homes .

 Several international studies have highlighted that the elderly people with dementia living in nursing homes needs stimulation and cultural activities. Stress researcher as Theorell (2009) points out that cultural intervention has a special role among these activities to reduce stress for elderly. The clowns use techniques as stories, jokes, music and singing to stimulate memory and stranging the cognition in older people with dementia. Their activities differ from hospital clowns because they work in environments that should be considered as a home for the elderly. Warren and Spitzer (2011) point out that more research is necessary on clowns working in elderly care because their research indicates that they can help people with dementia to anchor themselves to their immediate environment and improve the memories of past events. No previous studies in Sweden have highlighted the interaction between clowns and older people with dementia. The study is conducted as an ethnographic participant observation study that follows an intervention by the clown round for ten weeks at two nursing homes for people with dementia in Scania, Sweden. Clown Rounds are working to integrate demented people's experiences from different events in creative activities in their own living environment. The study also includes focus groups with staff before and after the intervention to deepen the understanding of the clowns work within dementia care. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando