Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

City.Risks. Avoiding and mitigating safety risks in urban environments

Contact person: Alexander Engström
Responsible: Marie Torstensson Levander
Co-workers: Peter Lindström, Anna-Karin Ivert, Alexander Engström, Elina Martinez Olsson and Manne Gerell
Partner: Space Hellas S.A; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.; Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies; SYNYO GmbH; Infili UK Ltd.; National Technical University of Athens, I
Funding: Horizon 2020, EU
Timeframe: 2015-05-01 -- 2018-05-01
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Criminology
Subject: Tvärvetenskap

City.Risks is a collaborative project between 13 partners, including private enterprises, public bodies, and research institutions in seven EU-countries (Greece, Germany, Austria, UK, Sweden, Italy and Bulgaria), aiming to enhance safety and security in cities within EU. The project is financed by EU through the H2020-EU.3.7 programme, which aims to enhance safety and security in EU. Within the programme, there is a certain subtopic that highlights research on technological innovations and cross-scientific collaborations as the keys to improve safety and security in large urban environments. In City.Risks, the participating organizations come from the technical research field as well as from humanities, which create opportunities for a fruitful exchange where Malmö University’s criminological competence is converted into practical use through technical innovations for the public. These technical solutions are focussed on facilitating people’s communication with each other, and to provide information concerning potential safety risks in urban environments.

 

Malmö University’s role in the initial phase of the project is to deliver a report consisting of a detailed analysis and description of urban security threats (first and foremost criminality). This task also includes an exposé of the research on risk mitigation and risk prevention. Focal research areas are, among others, the relations between crime and cities’ geography and demography, which, for instance, include detailed presentations of research on infrastructure and population composition. Moreover, Malmö University is also involved in the later stages of City.Risks, where three pilot projects are evaluated in order to examine the impact of the technical solutions that are developed within the project.

Beskrivning på svenska

City.Risks syftar till att öka tryggheten och säkerheten i städer i EU och är ett samarbetsprojekt mellan tretton olika aktörer inom näringsliv, offentlig verksamhet och forskning i sju EU-länder (Grekland, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Sverige, Italien och Bulgarien). Projektet finansieras av EU inom ramen för programmet H2020-EU.3.7 som syftar till att öka tryggheten och säkerheten i EU. City.Risks faller under en särskild kategori inom programmet där målet för forskningen är att tvärvetenskapliga samarbeten och innovationer på teknikområdet ska öka säkerheten och tryggheten i större urbana områden. I City.Risks deltar aktörer inom såväl teknikforskning som humaniora vilket skapar möjligheter för ett fruktbart utbyte där Malmö universitets kompetens inom kriminologi omsätts i praktiken genom teknikprodukter riktade till allmänheten. Dessa tekniklösningar fokuserar bland annat på att underlätta människors kommunikation med varandra och på att informera om potentiella risker i urbana miljöer.

 

I projektets uppstartsfas ska Malmö universitet ta fram ett kunskapsunderlag bestående av en detaljerad analys och beskrivning av de säkerhetshot (främst kriminalitet) som finns i urbana miljöer idag. I denna uppgift ligger även att redogöra för hur olika risker kan undvikas och minimeras. Fokus ligger bland annat på att beskriva brottslighet i relation till städers geografi och demografi, vilket till exempel innefattar en grundlig genomgång av forskning om infrastruktur och befolkningssammansättning. Malmö universitet är även involverad i projektets senare fas där tre olika pilotprojekt ska utvärderas för att undersöka om de tekniska lösningar som tagits fram inom City.Risks har fungerat.

Senast uppdaterad av Magnus Jando