Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CINE-SCAPE – Intermediary urbanism and the filmic imaginary

Contact person: Maria Hellström Reimer
Responsible: Maria Hellström Reimer
Funding: Formas
Timeframe: 2006-01-01 -- 2009-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap

The project aims at investigating the relation between cinematic representation and urban design practices. A both theoretical and applied study, the project will in this respect further articulate an ongoing disjunction from formal typologies to socio-culturally defined practices of locality production, with important implications also for the idea of democracy as representational praxis.

Three main questions will be addressed: 1) How does filmic representation affect spatial planning and design practice? 2) What are the methodological implications and which new skills are required of professionals? 3) What are the critical implications in terms of democracy and participation? The project consists of two stages; firstly, a theoretical mapping of artistic, critical and collaborative perspectives, with the departure in three examples of critical, artistic work in the field; secondly, the implications and potentials will be explored through a concrete urban design process, where video-ethnographic methods will be applied in order to develop an intermediate application for urban dialogue and renewal. Explicitly addressing questions of governing and marginalization, exclusion and visibility, active and passive partaking, the project will propose new venues for a constructive planning dialogue.

Beskrivning på svenska

På senare år har den rörliga bilden blivit allt viktigare. Film är idag inte bara underhållning, konstnärligt eller kommersiellt uttryck, utan också avgörande för förståelse, förmedling och förändring av vår omgivning. I takt med att videotekniken blivit allt billigare och allt mera tillgänglig har den rörliga bilden kommit att bli ett självklart inslag, inte bara i mellanmänsklig kommunikation i största allmänhet, utan också i de mera specifika kommunikativa verksamheter vi kallar planering och design. Den ’filmiska föreställningen’ har i detta avseende blivit en allt viktigare dimension, både i fråga om förståelse och förändring, inte minst när det gäller utformningen och upplevelsen av ett alltmer komplext stadsrum. Inom ramen för projektet Cine-scape kommer denna nya ömsesidighet mellan film och stadslandskap att granskas.

Tre huvudfrågeställningar kan här urskiljas: Hur påverkas den urbana planerings- och designprocessen, när planer och stillbilder kompletteras med rörliga bilder? Vilka nya kompetenser krävs av planeraren/designern och vilka förkunskaper fordras av beställaren/allmänheten? Hur påverkar det nya rörliga mediet möjligheterna att påverka, delta och kontinuerligt utveckla den gemensamma miljön – eller annorlunda uttryckt – hur påverkas demokratin som representativ praxis i ett offentligt rum, som inte längre är enbart fysiskt utan också fiktivt? Projektet kommer att genomföras i två steg. Den första fasen omfattar en grundforskningsfas där de kunskapsteoretiska förutsättningarna och konsekvenserna i mötet film-stadslandskap undersöks. Denna undersökning tar sin utgångspunkt i tre konstnärliga och kritiskt undersökande exempel.

De tre exemplen är alla videoproduktioner som på ett kreativt sätt ifrågasätter hur den rörliga bilden och den filmiska föreställningen påverkar utformningen och utvecklingen av det gemensamma, urbana rummet. Genom denna studie utvecklas den begreppsapparat och den kommunikativa förståelse som sedan ska ligga till grund för den andra fasen av projektet. Denna andra fas är främst metodutvecklande, och utgörs av en konkret fallstudie i nära samarbete med utövande praktiker inom urban planering.

Senast uppdaterad av Magnus Jando