Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vill byråkrater byråkratisera mera?

Kontaktperson: Patrik Hall
Ansvarig: Patrik Hall
Medarbetare: Tom Nilsson och Karl Löfgren (RUC)
Samarbetspartner: Roskilde Universitetscenter
Finansiär: FAS
Tidsram: 2008-01-01 -- 2011-12-31
Fakultet/institution: Globala politiska studier, Kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet syftar till att undersöka varför nya organisatoriska enheter (byråer) skapas i offentlig förvaltning. Det finns en rad tecken på att det i offentliga organisationer under senare år skett en tillväxt av enheter med politikskapande arbetsuppgifter. Tanken är att mer specifikt ta reda på ifall skapandet av nya enheter kan förklaras med att de tjänstemän som arbetar i förvaltningarna utifrån motiv som status och intressantare arbetsuppgifter kan ses som drivande i denna utveckling. Studier av tjänstemännens mer personliga motiv som förklaring till byråkratisk tillväxt är något som nästan helt saknas i nordiska förvaltningsstudier. Istället brukar skapandet av nya enheter förklaras med påtryckningar från omgivningen, exempelvis nya organisationsidéer, budgetnedskärningar eller politiska påtryckningar. Vår studie vill komplettera dessa förklaringar med att undersöka om tjänstemän, främst chefer, har egna motiv för att skapa nya elitpräglade och strategiska enheter som avskiljs från den operativa verksamheten. De nya enheterna arbetar således i högre utsträckning med att driva och forma politiken än med att genomföra politik. Projektet inriktar sig på statlig och kommunal nivå i både Sverige och Danmark och avgränsar studien till att gälla perioden 1980-2005. För att kunna undersöka motiven bakom förändringarna kommer projektet att samla in ett omfattande och varierat material. Det gör vi för att styrka våra resultat och för att det är svårt att fånga människors motiv. Materialet är dels texter från offentliga organisationer som budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar, dels intervjuer med framförallt tjänstemän, och dels en enkät som skapas utifrån intervjuerna och som skickas ut till ett större antal personer i statliga myndigheter och i kommunerna. Studien ska ses som ett bidrag till förståelsen av organisationsförändringar inom offentlig sektor generellt och av enhetsskapande specifikt.

Description in English

What is the cause of new bureaus in public sector organisations? In recent years, there are signs that new bureaus with political ambitions grow within public sector organisations. The project aims to investigate if new bureaus may be explained by personal motivations of individual buraucrats who want to work with more status- and policy-oriented tasks (the “bureau-shaping” hypothesis). In Nordic studies of public administration, such a perspective is completely lacking. Organisational restructuring is most commonly explained as the reaction to external causes, such as new organisational ideas, fiscal crisis or political development. Our study does not neglect such explanations, but want to complement them with internal factors within the organisations, especially through studying how managers themselves want to create small, strategic units which are separated from the operational activity. Such new units are mainly working with developing policy rather than implementation. The project is a comparison between Sweden and Denmark between 1980 and 2005, and investigates both the state and the municipal level. The project is built both upon a survey and an in-depth analysis of several organisations and their development between 1980 and 2005. The study is a general contribution to research in organisational change, and a specific contribution to bureau-shaping analysis.

Senast uppdaterad av Magnus Jando