Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisatoriska konsekvenser av managementreformer

Kontaktperson: Patrik Hall
Ansvarig: Patrik Hall
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Tidsram: 2007-01-01 -- 2010-12-31
Fakultet/institution: Globala politiska studier, Kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

Kan management- eller så kallade ”företagiseringsreformer” inom offentlig förvaltning leda till byråkratisering? I detta projekt undersöks den på svensk och internationell ekonomisk och förvaltningsforskning byggda hypotesen att företagiseringsreformerna leder till ökad offentlig byråkrati (en ökning av s.k. "sekundära funktioner") i form av kontroll- och styrsystem, resultatmätning, strategi och marknadsföring, samt utvecklingsprojekt som tenderar att göras bestående. Konsekvensen av hypotesen är dels att en ny byråkrati ges möjlighet att expandera, dels att fokus läggs på de organisationsinterna styrsystemen snarare än den operativa verksamheten (t.ex. att vårda sjuka eller utbilda studenter). Projektet bedrivs i form av en jämförelse mellan en kommun, ett landsting och ett universitet i Sverige.

Description in English

May management reforms (New Public Management reforms) lead to bureaucratic consequences? This project investigates if NPM reforms within the public sector cause bureaucratization in the form of new control and management systems, performance measuring, strategy, marketing, and innovative projects. If the hypothesis proves to be correct, it means that a new management bureaucracy has the opportunity to expand, and that focus is upon internal management systems than the primary functions of the organizations. The project is a comparison between a municipality, a health care system and a university in Sweden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando