Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

BrandIT - Branding av ICT-klustret i Öresundsregionen

Kontaktperson: Bo Reimer
Ansvarig: Bo Reimer
Medarbetare: Anders Ljungmark och Peter Moritz
Samarbetspartner: Öresundsuniversitetet/Lunds universitet, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, Roskilde universitet
Finansiär: EU (Interreg)
Tidsram: 2009-10-01 -- 2010-09-30
Forskningsprofil: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Fakultet/institution: Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Projektet utgör den första fasen av en omfattande satsning på branding av ICT-klustret i Öresundsregionen med målet att skapa tillväxt i ICT-sektorn. Projektet har som övergripande mål att skapa tillväxt i ICT-sektorn genom en gemensam satsning på branding av ICT-klustret i Öresundsregionen.

Projektet består av fem aktiviteter:
1. Klusteranalys
2. Framtagande av kommunikationsplan
3. Framtagande av identitet
4. Marknadsstrategi
5. Projektledning.

Under arbetet med dessa aktiviteter kommer statistiska underlag att tas fram som beskriver ICT-klustret i regionen. Därtill kommer en plan presenteras kring hur klustret ska kommunicera internationellt. Under framtagandet av en identitet kommer arbetet att mynna ut i en gemensam grafisk profil. Avslutningsvis ska också en plan sammanställas över hur marknaden ska bearbetas.

Description in English

The project constitutes the first phase in an attempt to brand the ICT cluster in the Öresund region, the purpose being to create growth in the ICT sector.

The project consists of five activities:
1. Cluster Analysis.
2. Development of a communication plan.
3. Creation of brand identity
4. Market strategy
5. Project Management.

During the course of work, statistics describing the ICT cluster in the region will be produced. A plan over how to present the cluster internationally will also be presented. The creation of the brand identity will lead to the development of a graphic profile. Finally a plan will be produced over how relevant markets will be dealt with.

Senast uppdaterad av Magnus Jando