Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Kontaktperson: Per Olof Hallin
Ansvarig: Per Olof Hallin
Medarbetare: Jerry Nilsson, Nicklas Guldåker och Mona Tykesson vid Lunds universitet
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Tidsram: 2014-01-01 -- 2017-01-01
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier

Syfte
Detta projekts syfte är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder och brandförlopp. Projektet skall genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbete kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden. Målet på kort sikt är att fördjupa kunskaperna om bostadsbränders bestämningsfaktorer och förbättra brandsäkerhetsarbetet. På lång sikt är målet att utveckla kompetens kring geostatistiska analysmetoder bl.a. för att tidigt identifiera trendbrott, förbättra lärprocesser kring bostadsbränder samt bättre utvärdera individ- och områdesanpassat brandsäkerhetsarbete.

Forskningsfrågor – bestämningsfaktorer och brandsäkerhetsarbete

Varför finns det skillnader i brandförekomst mellan storstadsområden? Vilka bakomliggande faktorer kan förklara skillnader avseende bostadsbränder mellan Malmö, Göteborg och Stockholm? Beror det på olika bebyggelse- och befolkningssammansättningar eller finns det andra bestämningsfaktorer? Varför inträffar trendbrott? Bedrivs det olika typer av brandsäkerhetsarbete? Hur samlas brandstatistik in i de olika storstadsområdena?

Finns det skillnader i brandförekomst och typer av bränder inom städer samt hur påverkar individuella förutsättningar i samspel med sociala och fysiska miljöer brandsäkerheten? Finns det hot spots av bostadsbränder i alla storstäder? Samvarierar de med koncentrationer av andra typer av bränder? Finns det skillnader mellan bostadsområden avseende brandorsak, brandförlopp och vem som drabbas av bränderna även med hänsyn till dem som inte omkommer eller skadas? Förekommer fler bostadsbränder i socioekonomiskt utsatta områden än i andra? Hur hänger det samman med individers förutsättningar att förebygga och hantera bränder? Finns det skillnader gällande kön, ålder och hälsa? Varför kan vissa bränder begränsas? Vilken förmåga har och hur agerar de drabbade? Hur kan den förbättras?

Hur kan man bedriva och utvärdera brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden? Vilka är brandsäkerhetens bestämningsfaktorer och hur kan nya trender identifieras? Hur bör brandsäkerhetsarbete utformas med hänsyn till städers skiftande befolkning? Kan förlåtande system utformas efter individers och gruppers behov? Finns det konflikter vad gäller brandsäkerhetskrav och andra krav i samhället? Hur kan insatser utvärderas?

Relevans för samhällets skydd och beredskap och målgrupper

Projektet kommer att bidra till utvecklingen av den nationella strategin för stärkt brandskydd bl.a. genom ny kunskap och kommunikation, nya utvärderingsmetoder samt stimulera lokal samverkan. Viktiga målgrupper är:

  • Räddningstjänster och kommuner i storstadsområden samt orter med liknande villkor. 
  • Fastighetsföretag och andra samhällsaktörer som arbetar med brandsäkerhetsarbete. 
  • Försäkringsbolag och företag som arbetar med brandsäkerhetsarbete. 
  • MSB och Brandforsk. 
  • Boendeorganisationer och föreningar verksamma i olika typer av bostadsområden.

Sedan flera år finns bland de sökande väl etablerade samarbeten med räddningstjänster och kommuner i storstadsområden. Dessa kommer att fördjupas genom projektet.

Informationsfilmer

 

Rapport:
 Kvalitetsgranskning av insatsrapportering

Populärvetenskaplig sammanfattning:
 Kvalitetsgranskning av insatsrapportering

Senast uppdaterad av Magnus Jando