Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Betydelse av östrogen för det inflammatoriska svaret i parodontal vävnad

Kontaktperson: Daniel Nebel
Ansvarig: Bengt-Olof Nilsson
Medarbetare: Gunilla Bratthall, Ola Norderyd, Daniel Jönsson och Gunnar Warfvinge
Samarbetspartner: Lunds Universitet
Finansiär: Malmö högskola, Lunds Universitet, Svenska Tandläkaresällskapet, Vetenskapsrådet, Kocks Stiftelse
Tidsram: 2008-10-01 -- 2011-12-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

 

Östrogen har förutom tillväxtstimulerande och utmognande funktion på bröst och livmoder visats ha en rad olika funktioner i andra organsystem. Exempelvis ökar östrogen bennybildning, reglerar CNS utveckling och har inverkan på inflammation och immunsystem. Östrogen påverkar cellernas funktion genom att binda till östrogenreceptorer. Hittills har två typer av östrogenreceptorer identifierats, ERα och ERβ och uttrycket av östrogenreceptorerna skiljer sig mycket i olika vävnader. Liksom vid andra inflammationsassocierade sjukdomar finns indikationer på att östrogen även påverkar gingivit och parodontit. Graden av gingivit har rapporterats variera med menstruationscykeln och supplementering med östrogen hos kvinnor, tidigt efter menopausens inträde, är associerat med mindre gingivit och lägre frekvens av klinisk fästeförlust jämfört med ickesupplementerad östrogenbehandling. Vi har dock fortfarande begränsade kunskaper om östrogenets betydelse för parodontiet.

De specifika målen med projektet är:
• Att utreda östrogenets effekter på cytokin- och kemokinproduktion i humana PDL-celler
• Att utreda huruvida det, normalt föreligger parodontit hos honhus samt hur eliminering av östrogen påverkar detta
• Att kartlägga östrogenets effekter på chemokiner i humana PDL-celler
• Att undersöka hur östrogenreceptoruttrycket varierar i frisk- och sjuk parodontal vävnad
• Att undersöka hur chondroadherin-genen påverkar det parodontala fästet hos mus och huruvida en eliminering av östrogen modulerar detta

Projektet är planerat att resultera i en doktorsavhandling bestående av 5 st delarbeten. De specifika frågeställningarna provas dels på en experimentell modell där PDL-celler odlas och bakterietoxinet LPS tillsätts dels i en musmodell där där försöksgruppen ovariektomeras för att eliminera östrogenproduktionen.


Sammanfattning

Parodontit är en inflammationssjukdom som beror på bakterier som koloniserar i tandens sulcus och senare i tandköttsfickan. Sjukdomen är vanlig och grava former leder i förlängningen till tandförlust. Östrogen är ett hormon som verkar genom att binda till sin ligand östrogenreceptor α (ERα)  och/eller östrogenreceptor β (ERβ). Östrogen har visat sig ha en rad funktioner i andra organ än de som är direkt förknippade med reproduktion. Bland annat har östrogen visat sig påverka inflammation, både in vitro och in vivo. PDL-cellen är en viktig celltyp i parodontiet, både när det gäller bildning och nybildning av de kollagena fibrerna som fäster tanden till käkbenet. Forskargruppen har visat att PDL-celler uttrycker ERβ. Vidare har vi sett att östrogen påverkar genregeleringen av flera chemokiner.

Två delarbeten är publicerade och ytterligare två arbeten är tidsmässigt nära för inskickning till vetenskaplig tidsskrift.

 

Publikationer inom projektet

 

Jönsson D, Nebel D, Bratthall G, Nilsson BO. LPS-induced MCP-1 and IL-6 production is not reversed by oestrogen in human periodontal ligament cells.  Arch Oral Biol. 2008 Sep;53(9):896-902.

 

Nebel D, Bratthall G, Warfvinge G, Nilsson BO. Effects of ovariectomy and aging on tooth attachment in female mice assessed by morphometric analysis. Acta Odontol Scand. 2009 Feb;67(1):8-12.

 

Projektet har i ett vidare perspektiv genererat en tidigare doktorsavhandling (Daniel Jönsson 2007, för närvande VR post doc, Columbia University New York) samt 6 PubMed registrerade publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter (citerade c:a 30 ggr enligt ISI) och c:a 10 Conference Proceedings, Abstracts sedan 2004.


 

Senast uppdaterad av Magnus Jando