Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bettavvikelser och kraniofacial morfologi samt bettfysiologiskt status och funktion bland för tidigt födda barn

Kontaktperson: Liselotte Paulsson-Björnsson
Ansvarig: Liselotte Paulsson-Björnsson
Medarbetare: Lars Bondemark och EwaCarin Ekberg
Samarbetspartner: Överläkare Bo Selande, Neonatalavdelningen, Lunds Universitetssjukhus, Lund
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2001-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Projektet har resulterat i en avhandling med titeln "Premature birth - studies on orthodontic treatment need and craniofacial morphology and function", som är publicerad och offentligt försvarad i april 2009. Fyra delarbeten är publicerade och ingår i avhandlingen (för litteraturreferenser se punkt 17). Totalt kommer projektet att resultera i minst sju vetenskapliga artiklar.

Sammanfattnig av avhandlingen “Premature  birth - studies on orthodontic treatment need and craniofacial morphology and function”
Få studier har utvärderat om det finns något samband mellan för tidig födsel och bettavvikelser eller behov av tandreglering. Dessutom har inga tidigare studier undersökt om för tidigt födda barn skiljer sig från barn födda efter fullgången graviditet avseende ansiktsmorfologi, huvudvärk och temporomanibular dysfunktion (TMD), dvs. smärttillstånd och avvikande funktion lokaliserade till ansikte och käkar. Det övergripande syftet med denna avhandling är att i en unik serie av studier utvärdera och jämföra bettavvikelser, tandregleringsbehov, ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk mellan extremt för tidigt födda (födda före graviditetsvecka 29), mycket för tidigt födda (födda i graviditetsvecka 29-32) och fullgångna kontrollbarn.

Avhandlingen är baserad på fyra studier (se punkt 17 för litteraturreferenser):
Studie I är en systematisk litteraturöversikt med följande frågeställningar:
•Påverkar för tidig födsel gommens morfologi, bettförhållandena, tändernas storlek samt tandanlagens utveckling och frambrott?
•Påverkar oral intubering under neonatalperioden uppkomsten av eventuella morfologiska avvikelser?
•Är dessa avvikelser permanenta eller övergående?
Översikten omfattade tidsperioden från januari 1966 till november 2002 och har därefter även utökats att gälla t.o.m. september 2008. En kvalitetsbedömning gjordes även av de utvalda studierna.
Syftet med studierna II-IV var att jämföra extremt för tidigt födda och mycket för tidigt födda 8-10-åringar med matchade fullgångna kontrollbarn avseende:
•Förekomst av bettavvikelser och behov av tandreglering
•Ansiktsmorfologi
•TMD och huvudvärk

Konklusioner i studie I inklusive den kompletterande litteratursökningen:
•I litteraturen fanns det måttligt starkt underlag för att för tidigt födda barn har fler bettavvikelser jämfört med fullgångna barn. Det fanns begränsat underlag för att för tidigt födda barn inte har förseningar i tändernas frambrott, när hänsyn tas till korrigerad ålder. Underlaget i litteraturen var otillräckligt för att för tidig födsel orsakar permanenta avvikelser av gommens morfologi och avvikande tandstorlek.
•Det är också önskvärt att utreda om för tidig födsel kan leda till ökat tandregleringsbehov, avvikande ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk.

Konklusioner i studie II-IV:
•De för tidigt födda barnen hade fler bettavvikelser och ett större tandregleringsbehov jämfört med de fullgångna kontrollbarnen.
•Flera ansikts- och huvudmått skiljde sig mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen.
•Det fanns inga skillnader mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen beträffande TMD eller huvudvärk.

Klinisk betydelse:
Den ökade överlevnaden av barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt utgör en ny grupp i samhället. Tandvården bör därför vara medveten och uppmärksam på att dessa barn kan ha fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och avvikelser i ansikts- och huvudmått jämfört med fullgångna barn. Dock hade de för tidigt födda barnen vid 8-10 års ålder inte mer TMD eller huvudvärk än de fullgångna barnen. 

Pågående och framtida studier
Resultaten från den systematiska litteraturöversikten (delarbete I) visade att det fanns begränsat underlag för att för tidigt födda barn inte har förseningar i tändernas frambrott, när hänsyn tas till korrigerad ålder. Underlaget i litteraturen var även otillräckligt för om tidig födsel orsakar avvikande tandstorlek. Det finns heller inga studier som har undersökt tuggförmågan hos för tidigt födda barn. Detta sammantaget motiverar de tre planerade studier angående tandstorlek, tanderuption och tuggförmåga hos de för tidigt födda barnen. Materialet för dessa tre studier är insamlat och mätningarna av tandstorlekarna har påbörjats.

De studier som har utförts inom projektet har varit tvärsnittsstudier och barnen har bara undersökts vid ett tillfälle. Det är därför inte möjligt att veta om de skillnader som registrerats mellan de för tidigt födda och de fullgångna barnen kommer att kvarstå eller försvinna med tiden. En serie uppföljande studier har därför planerats.

Description in English

This project has resulted in a recent published dissertation with the title "Premature birth - studies on orthodontic treatment need and craniofacial morphology and function”.
Here follows the abstract from the dissertation;
A series of studies have been initiated implying a unique opportunity to evaluate and compare malocclusion traits, orthodontic treatment need, craniofacial morphology, mandibular function, signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMD) and headache between extremely preterm (EPT; born before the 29th gestational week) and very preterm (VPT; born in gestational week 29-32) and full-term born children.

The thesis was based on four studies (see headline 17 for details of the papers)
Paper I. A systematic literature review was undertaken to answer the following questions:
• Does prematurity result in alterations of palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, tooth maturation and eruption?
• What role does neonatal oral intubation play in the appearance of the alterations?
• Are the alterations in morphology permanent or transient?
The literature search spanned from January 1966 to November 2002 and was later extended to September 2008. Furthermore, a quality analysis of the methodological soundness of the studies in the review was performed.

Senast uppdaterad av Magnus Jando