Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Before and after - New perspectives on resettled refugees’ integration process

Contact person: Brigitte Suter
Responsible: Brigitte Suter
Co-workers: Karin Magnusson
Funding: European Refugee Fund
Timeframe: 2013-01-01 -- 2015-06-30
Research profile: Migrationsprofilen
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies, Faculty of Culture and Society
Subject: Samhällsvetenskap

Before and after - New perspectives on resettled refugees’ integration process

The project directs focus to three areas that have an impact on integration in Sweden after resettlement. Integration is studied from a wide perspective, not only focusing on labour market integration but also on social and cultural aspect that affect a person's settlement in a new country. The first part of the project is concerned with the time before resettlement, and investigates the educational opportunities and room for self-determination in the refugee camps. The second part explores the role of social networks, their organization, maintenance and connections to integration. Finally, the third part studies patterns of mobility within and outside of Sweden. By exploring these three underresearched areas of resettled refugees' integration processes the project adds to the knowledge accumulated by MIM's earlier project "Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden" (2008-2010).

The anthology "Resettled and Connected?" and a policy brief were published as part of the project in May, 2015.

The End Conference was held on May 27, 2015  and here is one of the PowerPoint presentation's from the day by  Linda Morrice.

More information about the project: The Swedish Migration Board's press release.

Beskrivning på svenska

Projektet riktar fokus på tre områden som påverkar integrationen i Sverige för vidarebosatta flyktingar. Integration studeras utifrån ett brett perspektiv, med fokus inte bara på arbetsmarknadsintegration utan även på sociala och kulturella aspeker som har betydelse för en persons etablering i ett nytt land. Den första delen av studien handlar om tiden före vidarebosättning och undersöker utbildningsmöjligheter och utrymme för självbestämmande i flyktingläger. Den andra delen utforskar de sociala nätverkens roll, deras organisering, bevarande, och kopplingar till integration. Den tredje delen intresserar sig för mobilitetsmönster inom och utanför Sveriges gränser. Genom att undersöka dessa tre områden i relation till vidarebosatta flyktingars integrationsprocess utvidgar projektet den kunskap om vidarebosatta flyktingar i Sverige som skapades i MIMs tidigare projekt "Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden"(2008-2010).

De texter som publicerats i projektet är antologin "Resettled and Connected?" på engelska och ett Policy Brief på svenska.

Slutkonferensen hölls den 27 maj 2015 och här är PowerPoints från dagen: Pieter Bevelander, Brigitte Suter & Karin Magnusson, Thida Naing, Abdikadir Hagi Abdirahman, Linda Morrice.

Mer information om projektet: Migrationsverkets press release.

Senast uppdaterad av Magnus Jando