Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barns och ungas delaktighet i habilitering

Kontaktperson: Ingrid Runesson
Ansvarig: Ingrid Runesson
Medarbetare: Carin Björngren Cuadra och Monica Larsson
Samarbetspartner: Lunds universitet, Förvaltningen Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne, Harec, Länsstyrelsen Skåne
Finansiär: Forskningsplattformen för Handikappvetenskap med inriktning habilitering
Tidsram: 2013-11-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Forskningsprojektet drivs av Carin Cuadra Björngren, lektor i socialt arbete och Monica Larsson, lektor i socialt arbete, vid Institutionen för Socialt arbete, samt av Ingrid Runesson, lektor i socialt arbete vid Institutionen för Hälsa och välfärdsstudier, Malmö högskola. 

I många länder saknas en sammanhållen och tvärprofessionell organisation som i likhet med Barn- och ungdomshabiliteringen Bou) har till uppdrag att göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling till barn- och ungdomar med varaktig utvecklingsmässig, funktionell eller kognitiv funktionsnedsättning och vars verksamhets även involverar barnets familj. Vi kan anta att Bou som organisation utgör ett okänt koncept för flertalet föräldrar med utländsk bakgrund. De bakomliggande faktorerna till att Bou inte når barn med utländsk bakgrund kan antas vara flera. Internationell forskning pekar mot såväl organisatoriska, kunskapsmässiga och etnicitets- och migrationsrelaterade aspekter

Badha- projektets övergripande syfte är att studera barn- och ungas möjligheter till delaktighet i habilitering utifrån ett människorättsperspektiv. Vidare, att bidra till kunskapsutveckling, såväl inom områdena deltagarbaserat arbetssätt som hälsolitteracitet inom habiliteringsområdet. Syftet uppnås genom dialog och gemensamt lärande mellan brukare, potentiella brukare, personal och forskare.

Nyvunnen kunskap kan användas som grund för att utveckla nya arbetssätt som kan stärka barnens delaktighet i sin egen habilitering vilket är del av implementeringen av barnkonventionen.

Projektet finansieras av Forskningsplattformen för Handikappvetenskap med inriktning habilitering, som är ett är ett samarbete mellan Malmö högskola, Lunds universitet, Förvaltningen Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne samt Harec (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning).

Senast uppdaterad av Magnus Jando