Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barnönskan hos transpersoner i Sverige

Kontaktperson: Anne-Marie Wangel
Ansvarig: Anne-Marie Wangel
Samarbetspartner: Klas Abrahamsson , Love Arinell
Finansiär: CSS
Tidsram: 2016-12-01 -- 2016-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-sexologi-och-sexualitetsstudier/

I studien ”Barnönskan hos transpersoner i Sverige” anges att det kan finnas specifika förutsättningar för transpersoner när de vill bli föräldrar. Detta gäller givetvis inte alla transpersoner och inte alla eventuella förutsättningar är transspecifika. Många transpersoner har fått eller kan få barn på egen hand, och många cispersoner kan behöva assistans för att bli föräldrar. Däremot finns det vissa förutsättningar som är unika för vissa transpersoner, till exempel för de som behöver långvarig hormon-behandling och/eller underlivskirurgi. Sökningar efter tidigare studier gällande transpersoner och barnönskan identifierade två publikationer: dels en enkätstudie som tillfrågade transkvinnor (n=121) från 11 olika länder i Europa och Nordamerika (De Sutter et al., 2003), dels en riktad till transmän (n=50) i Belgien (Wierckx et al., 2012).

En webbenkät utformades för att i explorativt syfte undersöka barnönskan, föräldra-skap och livstillfredsställelse hos transpersoner i Sverige. Då detta är ett omfattande fält, med en mängd möjliga aspekter att utforska, valde vi att begränsa oss till några få övergripande områden:

1. Vilka skillnader finns gällande livstillfredsställelse mellan de som har egna barn jämfört med de som inte har egna barn?

2. Vilka skillnader finns gällande barnönskan mellan de som har egna barn jämfört med de som inte har egna barn?

3. Vilka skillnader finns gällande erfarenheter av och/eller förväntningar på föräldraskap mellan de som har egna barn jämfört med de som inte har egna barn?

Insamlat materian är en psykologexamensuppsats (jmf mastersuppsats). 154 inkomna svar analyserades med SPSS/ANOVA (envägs mellangrupps variansanalys). Resultaten visade att respondenter som hade egna barn skattade högre livskvalitet och psykisk hälsa, upplevde i större utsträckning att de kunde leva i enlighet med sin könsidentitet samt hade en positivare uppfattning av omgivningens syn på transpersoner som föräldrar.

Inför arbetet med en artikel kommer ytterligare c:a 20 respondenter ingå i analysen (svar inkom efter att analysen påbörjades men ingick inte i uppsatsen). Eftersom antalet respondenter från webenkät är fler än tidigare publicerade studier finns ett nyhetsvärde. Utöver att försöka bidra till kunskapsläget i stort finns även en förhoppning om att öka kompetensen, och därmed beredskapen, bl.a. hos den personal som möter transpersoner inom den vård som är riktad till blivande föräldrar, med ett särskilt fokus på den reproduktiva vården.

Description in English

The study “Wish for children among transgender persons, in Sweden” indicate that specific conditions for trans-people might be present when they want to become parents. This applies, of course, not to all transgender people, and not all are trans-specific. Many transgender people have had or have children on their own, and many cis-persons may need assistance to become parents. However, there are certain conditions that are unique to certain transgender persons, e.g., for those who need long-term hormone replacement therapy and/or pelvic surgery. Previous studies on trans-people and child desire has only appeared in two articles: a questionnaire study that included transwomen (n=121) from 11 countries in Europe and North America (De Sutter et al., 2003), and one study targeting transmen (n=50), Belgium (Wierckx et al., 2012).

An online survey was designed to explore the wish to have children, parenting and life satisfaction among transgender people in Sweden. As this is a vast field, with a variety of possible aspects to explore, it was limited to a few general areas:
1. What are the differences regarding life satisfaction between those who have their own children compared to those who do not have children of their own?
2. What are the differences regarding child desire between those who have their own children compared to those who do not have children of their own?
3. What are the differences in experiences and / or expectations of parenting between those who have their own children compared to those who do not have children of their own?

Available data is part of a psychology degree thesis (i.e. Master level). 154 responses were analyzed by SPSS/ANOVA (one-way between group analysis of variance). The result shows that those respondents who had children of their own reported higher quality of life and mental health, experienced a greater extent that they could live in accordance with their gender identity, and had a positive perception of the traditional views on transgender parents.

An additional 20 respondents will be included in the new analysis (response received after our analysis began, but was not part of the result). Because the number of respondents in this study is higher than those published the data is worth seeking publication. In addition to trying to contribute to the state of knowledge in general it can increase skills, and thus preparedness, for staff facing transgender people in the care that is targeted to parents, with a particular focus on the reproductive health care.

Senast uppdaterad av Magnus Jando