Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barnets bästa i nordiska asylprocesser

Kontaktperson: Anna Lundberg
Ansvarig: Anna Lundberg
Finansiär: Åbo akademi, Eugen Schulmans stiftelse
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-06-30
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Rättsvetenskap/juridik
Hemsida: http://www.mah.se/gps/staff/annalundberg

Frågan om vad som är “barnets bästa” i asylprocessen har diskuterats intensivt i Sverige och övriga nordiska länder under senare år. I Sverige har Migrationsverkets hantering av asylsökande barn varit föremål för kritik. I Norge har uppmärksammats att asylsökande barn mår psykiskt dåligt. I Finland har uttryckts en oro för att den snabbprocess som införts för asylsökande, får negativa konsekvenser för barnen i asylsökande familjer. I Danmark har en allt restriktivare flyktingpolitik lett till en ökad främlingsfientlighet och rasism som drabbar såväl barn som deras föräldrar och ensamstående invandrare (FN:s barnrättskommittés sammanfattande kommentarer 2003 och 2005). Dessa diskussioner gör det intressant att studera hur “barnets bästa-principen” kommer till uttryck i lagstiftning och rättstillämpning i de nordiska länderna. “Barnets bästa” finns fastslagen i Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 3 och är en överordnad princip som ska genomsyra alla delar i asylprocessen som rör barn. Men denna princip är vag till sin natur och den ska vägas mot andra samhälleliga intressen, såsom intresset av att upprätthålla en reglerad invandring. Projektet beskriver och analyserar hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i utlänningslagstiftning och asylbeslut i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Resultat

Projektets resultat finns publicerade 2012 genom en artikel i Juridisk tidskrift: “Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik - en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning, i Juridisk Tidskrift nr 4, 2011-12.

Description in English

The project is researching the implementation of the principle of the Best Interests of the Child (Article three in the Convention on the Rights of the Child) in the Nordic asylum processes. The empirical material in the project consists of decisions in asylum cases regarding families in the first authority in the asylum process, as well as policy documents in the Nordic countries.

Senast uppdaterad av Magnus Jando