Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barn till föräldrar dömda till rättspsykiatrisk vård

Kontaktperson: Annelie Björkhagen Turesson
Ansvarig: Annelie Björkhagen Turesson
Samarbetspartner: Malmö stad och Psykiatri Skåne
Finansiär: Malmö stad
Tidsram: 2012-01-20 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Idag har vi kunskap om att barn, vars föräldrar drabbats av psykisk ohälsa löper ökad risk att själva utveckla svårigheter i det dagliga livet. Att stödja dessa barn och deras föräldrar är ett viktigt förebyggande arbete som pågått inom ALMAs samverkansarbete sedan 1999. I denna samverkan ingår barn- och vuxenpsykiatri, socialtjänst, mödra- och barnhälsovård i Malmö. Då rättspsykiatrin i Malmö nyligen anslutits till ALMA har inte samma utveckling skett där som inom övriga verksamheter som varit med sedan starten.

Rättspsykiatrin i Malmö kom att ingå i ALMA i samband med den lagändring i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) som skedde 2010 och som syftade till att stärka barns ställning. Enligt lagen är hälso- och sjukvårdspersonal numera skyldig att särskilt beakta barns behov av information, hjälp och stöd då det finns en vuxen med psykisk sjukdom i barnets närhet. Av detta följer nödvändigheten att bättre uppmärksamma förekomsten av barn och men också betydelsen av att verksamheten kan erbjuda goda förutsättningar för en fortlöpande dialog med barnets föräldrar och kommunen kring behov av information, hjälp och stöd. För att rättspsykiatrin i Malmö på ett bra sätt ska kunna leva upp till vad som åsyftas i bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen behövs en kartläggning av gruppen närstående barn och deras föräldrar och deras upplevda behov av stödinsatser.

I föreliggande projekt ingår tre delprojekt som tillsammans bildar en helhet som handlar om omsorgen om barn och föräldrar när den vuxne vårdas inom psykiatrins sluten- och öppenvård. De olika delprojekten är:

  • Delprojekt 1: Samtal med föräldrar dömda till rättspsykiatrisk vård. Genomförs av kurator VO Rättspsykiatri.
  • Delprojekt 2: Samtal med barn över 6 år till föräldrar dömda till rättspsykiatrisk vård. Genomförs av en forskare, fil.dr. Annelie Björkhagen som tidigare studerat barns situation till frihetsberövade föräldrar.
  • Delprojekt 3: Att möta sitt barn på en slutenvårdsavdelning. Genomförs av personal vid Barnpsykiatriska kliniken i Malmö i samarbete med barnombud på respektive vårdavdelning.

Syftet med delprojekt 2

Syftet med detta delprojekt är att undersöka livssituationen för barn och ungdomar som har en förälder dömd till rättspsykiatriskt vård för att därigenom kunna utveckla interventioner, tillsammans med andra verksamheter, så att barnen kan få adekvat information, råd och stöd enligt "Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)".

Description in English

Today we know that children, whose parents are affected by mental illness, have an increased risk to develop daily life complications. To support these children and their parents there has been an important preventive work carried out in collaboration ALMA, which started in 1999. This collaboration includes adult and child psychiatry, social services, maternal and child health in Malmö. When forensic psychiatry in Malmö recently connected to ALMA, it has shown less progress than other businesses that have been involved since the start.

Forensic psychiatry in Malmö became part of ALMA as a consequence of the amendment of the HSL (Health Care Act) in 2010, which aimed at strengthening the position of children. By law, health care professionals are now obliged to pay particular attention to children's needs for information, help and support when there is an adult with mental illness in close relation to the child. Consequently, there is a need to pay better attention to the prevalence of children and also to emphasize the importance for the organization to offer prerequisites for a continuous dialogue between parents and the community about the need for information, help and support. For forensic psychiatry in Malmö to satisfactory live up to what is stated in the Health Care Act, there is a need for a survey of these children and parents, and their perceived need for support.

The present project comprises of three sub-projects, which form a holistic view of the care of children and parents when the adult are in care within the open and closed psychiatric care system. The specific sub-projects are:

  • Project 1: Conversations with parents sentenced to forensic psychiatric care. Implemented by counselor VO Forensic Psychiatry.
  • Project 2: Interviews with children over 6 years to parents sentenced to forensic psychiatric care. Carried out by, PhD Annelie Björkhagen who previously studied the situation of children to detained parents.
  • Project 3: Parents to meet their children on a closed psychiatric clinic. Conducted by staff of the Children's Psychiatric Clinic in Malmö in cooperation with the child representative at each ward.

The purpose of sub-project 2
The purpose of this project is to examine the lives of children and youths who have a parent sentenced to forensic psychiatric care, in order to develop interventions, along with other activities, so that the children can receive adequate information, advice and support under "The Health Care Act (1982:763)".

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando