Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barn och ungdomar med inflammatoriska tarmsjukdomar IBD

Kontaktperson: Vedrana Vejzovic
Ansvarig: Ewa Idvall
Medarbetare: Ann-Cathrine Bramhagen och Anne Wennick
Samarbetspartner: Daniel Agardh docent Lunds universitet Skånes universitetssjukhus
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2011-04-21 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Övergripande syfte för projektet är att öka kunskapen om och förståelsen för barns och vårdnadshavares upplevelser av förberedelser inför tarmundersökningen koloskopi samt att utföra en klinisk prövning (RCT) för att jämföra tarmförberedelser av polyetylenglykol (Laxabon) med tarmförberedelser av natriumpikosulfat (PicoPrep) inför koloskopi hos barn.

Koloskopi är en rutinundersökning hos barn och ungdomar vid utredning av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) vilken utgår ifrån tjocktarmen och sista delen av tunntarmen (s.k. terminala ileum). Undersökningen genomförs med endoskopisk teknik via ett fiberoptiskt flexibelt instrument som möjliggör inspektion av tarmens insida. Då undersökningen kan vara smärtsam görs den oftast i narkos på barn. För en optimal koloskopiundersökning är det nödvändigt att tarmen är ren.

I Sverige beräknas ungefär 1 % av befolkning ha diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. De flesta som insjuknade under åren 1984-1995 var 11 år eller äldre och incidensen hos individer under 16 år har de senaste 10 åren varit 150-200 barn. Insjuknandefrekvens är lika stor hos flickor som hos pojkar och för ungefär 1/3 av alla nyinsjuknade föregås debuten av påtagliga symtom. Det som kännetecknar IBD är buksmärta, trötthet, viktnedgång, diarré, kramper och ledvärk. Förutom besvär från magtarmkanalen kan barnen också uppvisa framträdande extraintestinala manifestationer såsom tillväxtrubbningar och försenad pubertet.

Avhandlingsarbetet är planerat att genomföras i form av tre delstudier. Två av studierna har kvalitativ ansats och en har en kvantitativ ansats. Alla studier är godkända av EPN (Etikprövningsnämnden) i Lund.

• Delstudie I (pågår): att belysa barns upplevelser av att genomgå en koloskopiundersökning och dess förberedelser
• Delstudie II (pågår): att belysa vårdnadshavares upplevelser då deras barn förbereds inför tarmundersökningen koloskopi
• Delstudie III (pågår): att jämföra förberedelse av polyetylenglykol (Laxabon) med natriumpikosulfat (PicoPrep) inför koloskopi hos barn.

Description in English

The overall purpose of the research project is to gain knowledge of, as well as the understanding for, children’s and parents’ experiences of the preparations for the intestinal examination colonoscopy.  Furthermore, one aim is to perform a clinical trial (RCT) to compare two different preparations of the intestines with polyethylene glycol (Laxabon) and preparation with sodium picosulphate (PicoPrep) for paediatric colonoscopy.

The colonoscopy is a routine examination for children and adolescents undergoing investigation for inflammatory bowel disease (IBD), which extends from the colon to the distal parts of the small intestine (known as terminal ileum). The examination is implemented by means of endoscopic method via a fibre optic flexible instrument enabling inspection of the interior of the intestine. As the examination can be painful it is normally performed under anaesthetics on children. A clean bowel is essential for an optimal colonoscopy.

The study is planned as a study in three parts of which two are to be of a qualitative and one of a quantitative approach. All studies have been approved by the EPN (Regional Ethical Review Board) in Lund.

• Study I (in progress): To illuminate children’s experiences of undergoing a colonoscopy and the preparations of it.
•  Study II (in progress): To illuminate parents’ experiences of their child preparations before the colonoscopy.
•  Study III (in progress): To compare preparation with polyethylene glycol (Laxabon) and preparation with sodium picosulphate (PicoPrep) for paediatric colonoscopy.

Senast uppdaterad av Magnus Jando