Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

BARN OCH SMÄRTA. Barns, föräldrars samt professionellas perspektiv

Kontaktperson: Ann-Cathrine Bramhagen
Ansvarig: Ann-Cathrine Bramhagen
Samarbetspartner: Anita Larsson Skånes universitetssjukhus
Finansiär: Malmö universitet, Hälsa och Samhälle, Skånes universitetssjukhus, Svensk Barnsmärtförening
Tidsram: 2012-02-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Historiskt sett baserade sig de kliniska besluten huruvida barnen hade smärta eller inte på de professionellas uppfattning snarare än på vetenskaplig grund. Ett vanligt missförstånd har varit att barn inte upplever smärta i samma utsträckning som vuxna vilket har resulterat i att många barn har fått genomgå smärtsamma procedurer utan någon smärtlindring. 

Barn utsätts för både smärtsamma och obehagliga procedurer i samband med sjukhusvistelse. Dessutom utgör barn en sårbar grupp relaterat till de olika utvecklingsfaserna de går igenom, såväl fysiska, psykologiska, emotionella som kognitiva. Att små barn har nedsatt autonomi gör att de inte kan värdera sina behov utifrån sin sjukdom och då inte heller ta ställning till de procedurer som krävs för utredning och behandling.

Barn och ungdomar ska, oavsett ålder mötas med respekt och de har rätt till information som de förstår. Detta innebär bland annat att information och förberedelser måste ha förutsättningar för att kunna utformas på ett, utifrån barnets ålder, anpassat sätt för att minska negativa konsekvenser.
För att barn ska uppleva smärtlindring och därmed trygghet vid olika procedurer krävs därför väl genomtänkta rutiner för att ge ett optimalt smärtomhändertagande. Detta innebär således också att det krävs en speciell kompetens för att vårda barn och ungdomar.

Hinder för att säkerställa adekvat smärtlindring kan vara ”tidsbrist”, ”inkonsekvens avseende rutiner” (eg. problem gällande dokumentation) ”föräldrar hindrar” (eg. oroliga föräldrar som inte vill ge läkemedel), samt ”barnens egenskaper ” (eg. barnens oförmåga att förstå värdet av läkemedel och således inte vill samarbete vid administrationen av dessa). Vårdpersonalens tankar kring barn och smärta är en viktig faktor utifrån ett i smärtbehandlingsperspektiv men också ur ett patientsäkerhetsperspektiv. För att kunna göra korrekta bedömningar av barnets smärta krävs såväl barnets, föräldrars, samt de professionellas samsyn. 

Projektet innebär att

• beskriva barns och föräldrars erfarenhet av smärta i samband med sjukhusvistelse via ett punktprevalensinstrument
• granska innehållet i journaldokumentationen i förhållande till resultaten i delstudie I 
• intervjua vårdpersonal i fokusgrupper kring deras upplevelser av barn och smärta i samband med sjukhusvistelser.

Description in English

Historically, decisions regarding whether a child had pain or not, were made on professional’s perception and not on any evidence based knowledge. A common misconception has been that children do not experience pain to the same extent as adults. During hospital admission, children are often exposed to painful procedures. Furthermore, children are a vulnerable group due to the physical, psychological and cognitive limitations. This means that all information and preparation must be designed for the child individually. 

Barriers to achieve an adequate pain relief for the child can be “lack of time”, “inconsequence regarding routines and guidelines (i.e. problem with documentation)”, “parental engagement (i.e. parents refuse to give medication)” and “ the child itself” (i.e. children’s lack of ability to understand why medication should be given).
Professional’s attitudes and belief regarding children and pain is an important factor in order to develop routines and achieve an optimal strategy. 

This project aims to

• Describe children´s and parent´s experience regarding pain during hospital admission
• To examine the documentation in the child´s journal regarding pain. 
• To interview professionals in focus groups in order to illuminate their perceptions regarding children and pain during hospital admission.

Senast uppdaterad av Magnus Jando